Tài liệu cổ đông

Trang chủ
Liên Hệ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Giải trình Lợi nhuận sau thuế TNDN tại Báo cáo KQHĐKD năm 2023 đã được kiểm toán (06-03-2024)

Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2023 (06-03-2024)

Công bố Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (06-03-2024)

Bổ sung giải trình Báo cáo tài chính (26-01-2024)

Giải trình Lợi nhuận sau thuế TNDN tại Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023 (18-01-2024)

Công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023 (18-01-2024)

Giải trình Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023 (17-10-2023)

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023 (17-10-2023)

Giải trình sau thuế TNDN tại Báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2023 (02-08-2023)

Interim financial statements for six- month period ended 30 June 2023 (02-08-2023)

Báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30.6.2023 (02-08-2023)

Giải trình Lợi nhuận sau Thuế TNDN tại Báo cáo tài chính Quý 2 Năm 2023 (13-07-2023)

Công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023 (13-07-2023)

Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDT Tại Báo Cáo Tài Chính Quý 1 Năm 2023 (17-04-2023)

Công Bố Báo Cáo Tài Chính Quý 1 năm 2023 (17-04-2023)

Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Tại Báo Cáo KQHĐKD Năm 2022 Đã Được Kiểm Toán (06-03-2023)

Audited Financial Statements For The Year Ended 31 December 2022 (06-03-2023)

Công Bố Báo Cáo Tài Chính năm 2022 Đã Được Kiểm Toán (06-03-2023)

Công Bố Thông Tin Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 (18-01-2023)

Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Tại Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Năm 2022 (19-10-2022)

Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Năm 2022 (19-10-2022)

Interim Financial Statements For The Six-Month Period Ended 30th June 2022 (11-08-2022)

Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Tại Báo Cáo Tài Chính Soát Xét Giữa Niên Độ Cho Kỳ Sáu Tháng Kết Thúc Ngày 30/06/2022 (11-08-2022)

Công Bố Thông Tin Báo Cáo Soát Xét Giữa Niên Độ Cho Kỳ Sáu Tháng Kết Thúc Ngày 30/06/2022 (11-08-2022)

Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Tại Báo Cáo Tài Chính Quý 2 Năm 2022 (19-07-2022)

Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 2 Năm 2022 (19-07-2022)

Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Tại Báo Cáo Tài Chính Quý 1 Năm 2022 (18-04-2022)

Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 1 Năm 2022 (18-04-2022)

Financial statements for the year ended 31 december 2021 (28-03-2022)

Giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN tại báo cáo KQHĐKD năm 2021 (23-03-2022)

Công bố báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (23-03-2022)

Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 4 Năm 2021 (18-01-2022)

Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Năm 2021 (19-10-2021)

Interim Financial Statements For The Six-Month Period Ended 30th June 2021 (13-08-2021)

Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Tại Báo Cáo KQHĐKD Của Báo Cáo Soát Xét Giữa Niên Độ Cho Kỳ Sáu Tháng Kết Thúc Ngày 30/06/2021 Tăng Trên 10% So Với Cùng Kỳ Năm 2020 (13-08-2021)

Công Bố Thông Tin Báo Cáo Soát Xét Giữa Niên Độ Cho Kỳ Sáu Tháng Kết Thúc Ngày 30/06/2021 (13-08-2021)

Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Tại Báo Cáo KQHĐKD Quý 2 Năm 2021 (19-07-2021)

Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 2 Năm 2021 (19-07-2021)

Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Tại Báo Cáo KQHĐKD Quý 1 Năm 2021 (19-04-2021)

Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 1 Năm 2021 (19-04-2021)

Audited Financial Statements 2020 (22-03-2021)

Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Tại Báo Cáo KQHĐKD Năm 2020 (22-03-2021)

Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Năm 2020 Đã Được Kiểm Toán (22-03-2021)

Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Tại Báo Cáo KQHĐKD Quý 4 Năm 2020 (19-01-2021)

Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 4 Năm 2020 (19-01-2021)

Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Tại Báo Cáo KQHĐKD Quý 3 Năm 2020 (15-10-2020)

Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Năm 2020 (15-10-2020)

Interim Financial Statements For The Six-Month Period Ended 30th June 2020 (10-08-2020)

Giải Trình Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Trong Báo Cáo Tài Chính Giữa Niên Độ Cho Kỳ 6 Tháng Kết Thúc Ngày 30/6/2020 (10-08-2020)

Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Giữa Niên Độ Cho Kỳ 6 Tháng Kết Thúc Ngày 30/6/2020 (10-08-2020)

Giải Trình Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Trong BCTC Quý 2 Năm 2020 (16-07-2020)

Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 2 Năm 2020 (16-07-2020)

Giải Trình Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Trong BCTC Quý 1 Năm 2020 (16-04-2020)

Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 1 Năm 2020 (16-04-2020)

Audited financial Statements 2019 (26-03-2020)

Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Năm 2019 Đã Được Kiểm Toán (17-03-2020)

Giải Trình Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Trong BCTC Quý 4 Năm 2019 (16-01-2020)

Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 4 Năm 2019 (16-01-2020)

Giải Trình Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Trong BCTC Quý 3 Năm 2019 (15-10-2019)

Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Năm 2019 (15-10-2019)

REVIEW INTERIM FINANCIAL STATEMENTS FOR THE 6-MONTH PERIOD ENDED 30 JUNE 2019 (27-08-2019)

Giải Trình Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Trong BCTC Bán Niên Năm 2019 Đã Soát Xét (12-08-2019)

Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Bán Niên Năm 2019 Đã Soát Xét (12-08-2019)

Giải Trình Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Trong BCTC Quý 2 Năm 2019 (18-07-2019)

Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 2 Năm 2019 (18-07-2019)

Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 1 Năm 2019 (16-04-2019)

Audited financial Statements 2018 (15-03-2019)

Giải Trình Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Trong Báo Cáo Tài Chính Năm 2018 Đã Được Kiểm Toán (15-03-2019)

Công Bố Báo Cáo Tài Chính Năm 2018 Đã Được Kiểm Toán (15-03-2019)

Giải Trình Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Trong Báo Cáo Tài Chính Quý 4 Năm 2018 (17-01-2019)

Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 4 Năm 2018 (17-01-2019)

Giải Trình Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Trong Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Năm 2018 (17-10-2018)

Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Năm 2018 (17-10-2018)

REVIEW INTERIM FINANCIAL STATEMENTS (17-08-2018)

Giải trình kết quả HDSXKD trong BCTC bán niên năm 2018 đã soát xét (14-08-2018)

Công bố BCTC bán niên năm 2018 đã soát xét (14-08-2018)

Giải Trình Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Trong Báo Cáo Tài Chính Quý II Năm 2018 (19-07-2018)

Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý II Năm 2018 (19-07-2018)

Giải trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong BCTC Quý I năm 2018 (19-04-2018)

Công bố thông tin báo cáo tài chính Qúy I/2018 (19-04-2018)

Báo Cáo Tài Chính Năm 2017(Tiếng Anh) (26-03-2018)

Báo Cáo Tài Chính Năm 2017 (22-03-2018)

Báo Cáo Tài Chính Quý 4-2017 (18-01-2018)

Báo cáo tài chính quý 3 - 2017 (18-10-2017)

BCTC giữa niên độ 2017 đã soát xét (11-08-2017)

Báo cáo tài chính Quý II năm 2017 (20-07-2017)

Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 (19-04-2017)

Báo cáo thường niên năm 2016 (24-03-2017)

Báo cáo tài chính năm 2016 (Tiếng Anh) (20-04-2017)

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 (13-03-2017)

Báo cáo Tài Chính Quý IV năm 2016 (19-01-2017)

Báo cáo Tài chính Quý III năm 2016 (17-10-2016)

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 (11-08-2016)

Báo cáo Tài chính Quí II năm 2016 (20-07-2016)

Báo cáo Tài chính Quý I năm 2016 (19-04-2016)

Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015 bản tiếng việt (18-03-2016)

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bản tiếng anh (18-03-2016)

Báo cáo tài chính quý IV năm 2015 (10-01-2016)

Báo cáo tài chính quý III năm 2015 (20-10-2015)

Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng năm 2015 (13-08-2015)

Báo cáo tài chính quý II năm 2015 (20-07-2015)

Báo cáo tài chính quý I năm 2015 (20-04-2015)

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 (15-02-2015)

Báo cáo tài chính quý IV năm 2014 (19-01-2015)

Báo cáo tài chính quý III năm 2014 (20-10-2014)

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2014 (01-08-2014)

Báo cáo tài chính quý II năm 2014 (20-07-2014)

Báo cáo tài chính quý I năm 2014 (20-04-2014)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 (15-02-2014)

Báo cáo tài chính quý IV năm 2013 (20-01-2014)

Báo cáo tài chính quý III năm 2013 (20-10-2013)

Báo cáo tài chính quý II năm 2013 (20-07-2013)

Báo cáo tài chính quý I năm 2013 (20-04-2013)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 (02-02-2013)

Báo cáo tài chính quý IV 2012 (20-01-2013)

Báo cáo tài chính quý III 2012 (20-10-2012)

Báo cáo tài chính quý II 2012 (20-07-2012)

Báo cáo tài chính quý I 2012 (20-04-2012)

Báo cáo kiểm toán năm 2011 (20-01-2012)

Báo cáo tài chính quý III năm 2011 (hợp nhất) (20-10-2011)

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2011 (20-08-2011)

Báo cáo tài chính quý II năm 2011 (20-07-2011)

Báo cáo tài chính quý I năm 2011 (20-04-2011)

Báo cáo tài chính quý IV năm 2011 (20-01-2011)

Báo cáo tài chính năm 2010 (15-02-2011)

Thông tin liên hệ

Báo cáo tài chính năm 2010

Báo cáo tài chính quý IV 2010 (20-01-2011)

Báo cáo tài chính quý II 2010 (20-07-2010)

Báo cáo tài chính quý III 2010 (20-07-2010)

Báo cáo tài chính quý I 2010 (20-04-2010)

Báo cáo kiểm toán 2009 (15-02-2010)

Thông tin liên hệ

Báo cáo kiểm toán 2009

Báo cáo tài chính quý IV 2009 (20-01-2010)

Báo cáo tài chính quý III 2009 (20-10-2009)

Báo cáo kiểm toán năm 2008 (15-02-2009)

Báo cáo kiểm toán năm 2007 (16-02-2008)

Xem thêm Thu gọn

BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 (27-02-2023)

Công Bố Biên Bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (25-04-2023)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 (27-04-2022)

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 (27-04-2022)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021 (27-04-2021)

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021 (27-04-2021)

Biên Bản Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty (29-04-2020)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020 (29-04-2020)

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020 (29-04-2020)

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2019 (01-11-2019)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2019 (01-11-2019)

Minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2019 (26-04-2019)

Resolution of Annual General Meeting of Shareholders 2019 (26-04-2019)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 (24-04-2019)

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 (24-04-2019)

MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2018 (22-06-2018)

RESOLUTION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2018 (22-06-2018)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 (20-04-2018)

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 (20-04-2018)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 (27-04-2022)

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 (27-04-2022)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021 (27-04-2021)

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021 (27-04-2021)

Biên Bản Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty (29-04-2020)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020 (29-04-2020)

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020 (29-04-2020)

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2019 (01-11-2019)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2019 (01-11-2019)

Minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2019 (26-04-2019)

Resolution of Annual General Meeting of Shareholders 2019 (26-04-2019)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 (24-04-2019)

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 (24-04-2019)

MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2018 (22-06-2018)

RESOLUTION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2018 (22-06-2018)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 (20-04-2018)

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 (20-04-2018)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021 (27-04-2021)

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021 (27-04-2021)

Biên Bản Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty (29-04-2020)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020 (29-04-2020)

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020 (29-04-2020)

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2019 (01-11-2019)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2019 (01-11-2019)

Minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2019 (26-04-2019)

Resolution of Annual General Meeting of Shareholders 2019 (26-04-2019)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 (24-04-2019)

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 (24-04-2019)

MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2018 (22-06-2018)

RESOLUTION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2018 (22-06-2018)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 (20-04-2018)

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 (20-04-2018)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021 (27-04-2021)

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021 (27-04-2021)

Biên Bản Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty (29-04-2020)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020 (29-04-2020)

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020 (29-04-2020)

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2019 (01-11-2019)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2019 (01-11-2019)

Minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2019 (26-04-2019)

Resolution of Annual General Meeting of Shareholders 2019 (26-04-2019)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 (24-04-2019)

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 (24-04-2019)

MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2018 (22-06-2018)

RESOLUTION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2018 (22-06-2018)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 (20-04-2018)

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 (20-04-2018)

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 (29-03-2017)

Biên bản đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 (29-03-2017)

Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2016 (08-07-2016)

Quyết định về việc thay đổi niêm yết (08-01-2016)

Nghị quyết về việc Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch năm 2015 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam 28/NQ-KTA (31-12-2015)

Quyết định tăng vốn điều lệ công ty (28-12-2015)

Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ (30-11-2015)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (30-11-2015)

Nghị quyết về việc thông qua nội dung tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (10-11-2015)

Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng điều lệ Công ty (26-10-2015)

Nghị quyết HĐQT kỳ họp 14 năm 2015 (22-05-2015)

Công bố thông tin, biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (23-04-2015)

Công bố thông tin, nghị quyết, quyết định HĐQT về việc thành lập xí nghiệp phân phối khí thấp áp miền Bắc (30-01-2015)

Nghị quyết về việc phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt (14-10-2010)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021 (27-04-2021)

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021 (27-04-2021)

Biên Bản Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty (29-04-2020)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020 (29-04-2020)

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020 (29-04-2020)

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2019 (01-11-2019)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2019 (01-11-2019)

Minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2019 (26-04-2019)

Resolution of Annual General Meeting of Shareholders 2019 (26-04-2019)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 (24-04-2019)

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 (24-04-2019)

MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2018 (22-06-2018)

RESOLUTION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2018 (22-06-2018)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 (20-04-2018)

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 (20-04-2018)

Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp 38 năm 2014 (31-12-2014)

Biên bản ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2014 (30-12-2014)

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2014 (30-12-2014)

Xem thêm Thu gọn
Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) tiền thân là Xí nghiệp kinh doanh khí thấp áp được thành lập vào năm 2002 trực thuộc PV GAS.

Liên Hệ

028.3784.0445
Lầu 7, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố HCM, Việt Nam.
info@pvgasd.com.vn
Thứ 2 - Thứ 6: 8:00am đến 5:00pm
© 2023 PVGASD. All rights reserved.