Thông tin cổ đông

Trang chủ
Liên Hệ

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (22-05-2024)

Điều lệ công ty - 5 - 2024 (22-05-2024)

Công bố điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty (22-05-2024)

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14 (09-05-2024)

Công bố Nghị quyết chấp thuận kế hoạch 2024 của PV GAS D (26-04-2024)

Đính chính thông tin trên Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (26-04-2024)

Công bố Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (24-04-2024)

The documents of AMG 2024 - Update (22-04-2024)

Tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 -Cập nhật (22-04-2024)

Công bố tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (22-04-2024)

Giao dịch với Người liên quan của PV Gas D (17-04-2024)

Giải trình Lợi nhuận sau thuế TNDN tại Báo cáo KQHĐKD Quý 1 năm 2024 (16-04-2024)

Công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024 (16-04-2024)

Hợp đồng/giao dịch với Người liên quan của PV Gas D (08-04-2024)

Documents of annual General Meeting of Shareholders 2024 (03-04-2024)

Tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (02-04-2024)

Công văn công bố tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (02-04-2024)

PVGASD Annual report 2023 (26-03-2024)

Thông tin liên hệ

PVGASD Annual report 2023

Báo cáo thường niên năm 2023 (26-03-2024)

Công bố báo cáo thường niên năm 2023 (26-03-2024)

Công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của cục thuế TP Hồ Chí Minh (25-03-2024)

Giải trình Lợi nhuận sau thuế TNDN tại Báo cáo KQHĐKD năm 2023 đã được kiểm toán (06-03-2024)

Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2023 (06-03-2024)

Công bố Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (06-03-2024)

Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (04-03-2024)

Thông báo thay đổi nhân sự (27-02-2024)

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 (27-02-2024)

Documents of the extraordinary meeting of shareholders 2024 (02-02-2024)

Tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 (02-02-2024)

Kế hoạch tổ chức và tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 (02-02-2024)

Thông báo thay đổi người nội bộ (29-01-2024)

Công bố thông tin thay đổi người nội bộ (29-01-2024)

Báo cáo quản trị Công ty năm 2023 (26-01-2024)

Bổ sung giải trình Báo cáo tài chính (26-01-2024)

Giải trình Lợi nhuận sau thuế TNDN tại Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023 (18-01-2024)

Công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023 (18-01-2024)

Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (16-01-2024)

Hủy ngày đăng ký cuối cùng - Mã chứng khoán PGD - VSDC (16-01-2024)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (10-01-2024)

Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 (10-01-2024)

Thông báo về việc hủy chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 (10-01-2024)

Hủy ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (10-01-2024)

Công bố Nghị quyết của HĐQT chấp thuận chủ trương gia hạn Hợp đồng mua bán khí khu vực Bắc Bộ với CNG VN. (03-01-2024)

Thông báo thay đổi nhân sự (03-01-2024)

Thông báo thay đổi người nội bộ (03-01-2024)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 (02-01-2024)

Công bố Nghị quyết của HĐQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (02-01-2024)

Công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua ký kết Sửa đổi Bổ sung số 05 của Hợp đồng thuê cao ốc văn phòng PV Gas Tower với PV Gas (25-12-2023)

Công bố Nghị quyết của HĐQT chấp thuận các sửa đổi bổ sung giá khí của Hợp đồng mua bán khí. (25-10-2023)

Giải trình Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023 (17-10-2023)

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023 (17-10-2023)

Công bố nghi quyết của HĐQT phê duyệt ký kết Hợp đồng mua bán khí LNG tái hóa từ PV Gas (11-10-2023)

Thông báo về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết (30-08-2023)

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (29-08-2023)

Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết (23-08-2023)

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (22-08-2023)

Công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh (21-08-2023)

Công bố Điều lệ PV Gas D cập nhật (15-08-2023)

Sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và niêm yết bổ sung với HOSE (15-08-2023)

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh (15-08-2023)

Thông báo tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu (11-08-2023)

Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (02-08-2023)

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết (02-08-2023)

Giải trình sau thuế TNDN tại Báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2023 (02-08-2023)

Interim financial statements for six- month period ended 30 June 2023 (02-08-2023)

Báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30.6.2023 (02-08-2023)

Thông qua ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với CNG Việt Nam và Gas South. (26-07-2023)

Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại PV Gas D (19-07-2023)

Công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với PV GAS. (18-07-2023)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (18-07-2023)

Công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua nội dung báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023 của PV Gas D (17-07-2023)

Giải trình Lợi nhuận sau Thuế TNDN tại Báo cáo tài chính Quý 2 Năm 2023 (13-07-2023)

Công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023 (13-07-2023)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (07-07-2023)

Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (05-07-2023)

Công bố Nghị quyết của HĐQT kéo dài thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty (30-06-2023)

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (29-06-2023)

Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (29-06-2023)

Công bố Điều lệ PV Gas D cập nhật (28-06-2023)

Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12 (27-06-2023)

Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023 giữa PVGas D và Công ty TNHH PwC (Viet Nam) (27-06-2023)

Công bố Nghị quyết của HĐQT phê duyệt ký kết sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với PV Gas (22-06-2023)

Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (25-05-2023)

Minutes and Resolutions of the 2023 annual general meeting of shareholders (25-04-2023)

Thông Báo thay đổi nhân sự (25-04-2023)

Công Bố Nghị Quyết bầu chủ tịch Hội đồng Quản trị PV Gas D (25-04-2023)

Công Bố Biên Bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (25-04-2023)

Tài liệu bổ sung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (21-04-2023)

Documents of the annual general meeting of shareholders 2023 - Updated (18-04-2023)

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - Cập nhật (17-04-2023)

Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDT Tại Báo Cáo Tài Chính Quý 1 Năm 2023 (17-04-2023)

Công Bố Báo Cáo Tài Chính Quý 1 năm 2023 (17-04-2023)

Documents Of The Annual General Meeting Of Shareholders 2023 (03-04-2023)

Tài Liệu Cuộc Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023 (03-04-2023)

Công Bố Tài Liệu ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2023 Của PV GAS D (03-04-2023)

Công Bố Đơn Từ Nhiệm Của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị (03-04-2023)

Công Bố Nghị Quyết Của HĐQT Chấp Thuận Các Sửa Đổi Bổ Sung Giá Khí Của Hợp Đồng Mua Bán Kh (30-03-2023)

Annual Report 2022 (24-03-2023)

Thông tin liên hệ

Annual Report 2022

Báo Cáo Thường Niên 2022 (24-03-2023)

Thông tin liên hệ

Báo Cáo Thường Niên 2022

Công Bố Báo Cáo Thường Niên Năm 2022 (24-03-2023)

Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Và Xác Nhận Danh Sách Người Sở Hữu Chứng Khoán (VSD) (15-03-2023)

Thông Báo Về Ngày đăng ký cuối cùng để Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023 (09-03-2023)

Nghị Quyết Của HĐQT Thông Qua Kế Hoạch Tổ Chức ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2023 Của PV GAS D (09-03-2023)

Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Tại Báo Cáo KQHĐKD Năm 2022 Đã Được Kiểm Toán (06-03-2023)

Audited Financial Statements For The Year Ended 31 December 2022 (06-03-2023)

Công Bố Báo Cáo Tài Chính năm 2022 Đã Được Kiểm Toán (06-03-2023)

Công Bố Nghị Quyết Của HĐQT Chấp Thuận Kế Hoạch năm 2023 (20-02-2023)

Giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN tại BCTC Quý 4 năm 2022 (18-01-2023)

Công Bố Thông Tin Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 (18-01-2023)

Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Về Việc Thông Qua Nội Dung Báo Cáo Quản Trị Năm 2022 Của PV Gas D (13-01-2023)

Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Về Việc Thông Qua Ký Kết Sửa Đổi Bổ Sung Hợp Đồng Mua Bán Khí Với Gas South (30-12-2022)

Báo Cáo Giải Trình Về Việc Không Công Bố Thông Tin Giao Dịch Của Người Nội Bộ (30-12-2022)

Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ (30-12-2022)

Công Bố Thông Tin Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự (03-11-2022)

Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Về Việc Thông Qua Ký Kết Các Sửa Đổi Bổ Sung Hợp Đồng Mua Bán Khí Năm 2022 (02-11-2022)

Resolution On Collecting Written Shareholders' Opinion (31-10-2022)

Vote Counting Minutes On Collecting Written Shareholders' Opinions (31-10-2022)

Nghị Quyết Về Việc Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản (28-10-2022)

Biên Bản Kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản (28-10-2022)

Công Bố Thông Tin Biên Bản Kiểm Phiếu Và Nghị Quyết Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản (28-10-2022)

Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Tại Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Năm 2022 (19-10-2022)

Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Năm 2022 (19-10-2022)

Documents Of The Collection Of Shareholders' Written Opinio (07-10-2022)

Tài Liệu Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản (07-10-2022)

Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Và Báo Cáo Của HĐQT Về Việc Ứng Cử, Đề Cử Bầu Bổ Sung Thành Viên Độc Lập HĐQT Công Ty (06-10-2022)

Notice On Collection Of Shareholders' Written Opinion (30-09-2022)

Thông Báo Về Việc Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản (30-09-2022)

Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Về Việc Thông Qua Tài Liệu Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản (30-09-2022)

Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Về Việc Phê Duyệt Điều Chỉnh Chủ Trương Nhận Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Thửa Đất Toà Nhà Gas Tower (28-09-2022)

hông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Về Việc Thực Hiện Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản Năm 2022 Của PV Gas D (Hose) (13-09-2022)

Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Để Tổ Chức Thực Hiện Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản Năm 2022 Của Công Ty Cổ Phần Phân Phối Khí Thấp Áp Dầu Khí Việt Nam (08-09-2022)

Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Về Việc Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản (08-09-2022)

Công Bố Thông Tin Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế Của Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (29-08-2022)

Interim Financial Statements For The Six-Month Period Ended 30th June 2022 (11-08-2022)

Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Tại Báo Cáo Tài Chính Soát Xét Giữa Niên Độ Cho Kỳ Sáu Tháng Kết Thúc Ngày 30/06/2022 (11-08-2022)

Công Bố Thông Tin Báo Cáo Soát Xét Giữa Niên Độ Cho Kỳ Sáu Tháng Kết Thúc Ngày 30/06/2022 (11-08-2022)

Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng (Hose) (05-08-2022)

Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Và Xác Nhận Danh Sách Người Sở Hữu Chứng Khoán (04-08-2022)

Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Và Thông Báo Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Để Chi Trả Cổ Tức Năm 2021 Bằng Tiền Mặt (01-08-2022)

Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Về Việc Chấp Thuận Đơn Từ Nhiệm Của Thành Viên Độc Lập HĐQT (29-07-2022)

Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Về Việc Thông Qua Nội Dung Báo Cáo Quản Trị 6 Tháng Đầu Năm 2022 Của PV Gas D (28-07-2022)

Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Tại Báo Cáo Tài Chính Quý 2 Năm 2022 (19-07-2022)

Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 2 Năm 2022 (19-07-2022)

Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Về Việc Phê Duyệt Ký Kết Sữa Đổi Bổ Sung Số 04 Của Hợp Đồng Mua Bán Khí Với CNG Việt Nam Khu Vực Nam Bộ (11-07-2022)

Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Về Việc Phê Duyệt Ký Kết Sữa Đổi Bổ Sung Số 04 Của Hợp Đồng Mua Bán Khí Với PV Gas (27-06-2022)

Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Về Việc Phê Duyệt Ký Kết Sữa Đổi Bổ Sung Số 03 Của Hợp Đồng Mua Bán Khí Với CNG Việt Nam Khu Vực Nam Bộ (  14-06-2022)

Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Về Chiến Lược Phát Triển Kinh Doanh Đến Năm 2025 Và Định Hướng Đến Năm 2035 (  07-06-2022)

Công Bố Thông Tin Về Việc Ký Kết Hợp Đồng Kiểm Toán BCTC Năm 2022 Giữa PV Gas D Và Công ty TNHH PwC(Việt Nam) (  07-06-2022)

Công Bố Thông Tin Đơn Từ Nhiệm Của Thành Viên Độc Lập Hội Đồng Quản Trị (  02-06-2022)

Công Bố Thông Tin Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế Của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh (  28-04-2022)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 (  27-04-2022)

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 (  27-04-2022)

Công Bố Thông Tin Biên Bản, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 Của PV Gas D (  27-04-2022)

Documents Of The Annual General Meeting Of Shareholders 2022 Update (  22-04-2022)

Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 Cập Nhật (  22-04-2022)

Công Bố Thông Tin Cập Nhật Tài Liệu ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2022 của PV Gas D (  22-04-2022)

Annual Report 2021 (  22-04-2022)

Thông tin liên hệ

Annual Report 2021

Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Tại Báo Cáo Tài Chính Quý 1 Năm 2022 (  18-04-2022)

Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 1 Năm 2022 (  18-04-2022)

Báo cáo thường niên năm 2021 (12-04-2022)

Công Bố Thông Tin Báo cáo thường niên năm 2021 (  12-04-2022)

Documents of the annual general meeting of shareholders 2022 (  06-04-2022)

Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 (  05-04-2022)

Công Bố Thông Tin Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 Của PV Gas D (  05-04-2022)

Financial statements for the year ended 31 december 2021 (  28-03-2022)

Giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN tại báo cáo KQHĐKD năm 2021 (  23-03-2022)

Công bố báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (  23-03-2022)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2022 (  14-03-2022)

CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PV Gas D (  02-03-2022)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PV Gas D (  02-03-2022)

CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT PHÊ DUYỆT KÝ SỬA ĐỔI BỔ SUNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN KHÍ VỚI CNG VIỆT NAM KHU VỰC BẮC BỘ GIAI ĐOẠN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 (  28-02-2022)

 CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT PHÊ DUYỆT KÝ SỬA ĐỔI BỔ SUNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN KHÍ VỚI PV GAS KHU VỰC BẮC BỘ (  28-01-2022)

 CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT CHẤP THUẬN KẾ HOẠCH 2022 (  22-02-2022)

 35 .KTA -KD. CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA NỘI DUNG BCQT 2021 (  20-01-2022)

 Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4 (  18-01-2022)

 Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Về Việc Thông Qua Ký Kết Phụ Lục 04 Của Hợp Đồng Thuê Cao Ốc Văn Phòng PV GAS Tower (  23-11-2021)

 Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Về Việc Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ (  28-10-2021)

 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tokyo Gas ASIA PTE.LTD (  25-10-2021)

  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Năm 2021 (  19-10-2021)

  Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của TOKYO GAS ASIA PTE.LTD (  15-10-2021)

  Vote Counting Minutes and Resolution on collecting written opinions of shareholders (  14-10-2021)

  Công Bố Thông Tin Biên Bản Kiểm Phiếu Và Nghị Quyết Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản (  14-10-2021)

  The Documents Of Collecting Written Opinions Of Shareholders (For Reference Only) (  29-09-2021)

  Tài Liệu Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản (  29-09-2021)

  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Công Ty Về Việc Thông Qua Nội Dung Tài Liệu Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản (  29-09-2021)

  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Công Ty Về Việc Thông Qua Ký Kết Sữa Đổi Bổ Sung Hợp Đồng Mua Bán Khí Với PV GAS (  14-09-2021)

  Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Và Xác Nhận Danh Sách Người Sở Hữu Chúng Khoán (  10-09-2021)

  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Công Ty Về Việc Thông Qua Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản (  08-09-2021)

  Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Để Thực Hiện Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản Năm 2021 (  08-09-2021)

  Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Để Chi Trả Cổ Tức Năm 2020 Bằng Tiền Mặt (  16-08-2021)

  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Công Ty Về Việc Chi Trả Cổ Tức Năm 2020 Bằng Tiền Mặt (  16-08-2021)

  Interim Financial Statements For The Six-Month Period Ended 30th June 2021 (  13-08-2021)

  Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Tại Báo Cáo KQHĐKD Của Báo Cáo Soát Xét Giữa Niên Độ Cho Kỳ Sáu Tháng Kết Thúc Ngày 30/06/2021 Tăng Trên 10% So Với Cùng Kỳ Năm 2020 (  13-08-2021)

  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Soát Xét Giữa Niên Độ Cho Kỳ Sáu Tháng Kết Thúc Ngày 30/06/2021 (  13-08-2021)

  Công Bố Thông Tin Quyết Định xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế Của Cục Thuế Tỉnh Thái Bình (  28-07-2021)

  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Công Ty Về Việc Thông Qua Ký Kết Sữa Đổi Bổ Sung Giá Khí (  27-07-2021)

  Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Cổ Phiếu Của Công Ty TOKYO GAS ASIA PTE. LTD (  20-07-2021)

  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Công Ty Về Việc Thông Qua Báo Cáo Quản Trị 6 Tháng Đầu Năm 2021 (  19-07-2021)

  Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Tại Báo Cáo KQHĐKD Quý 2 Năm 2021 (  19-07-2021)

  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 2 Năm 2021 (  19-07-2021)

  Đính Chính Công Bố Thông Tin Của Công Ty TOKYO GAS ASIA PTE. LTD (  08-07-2021)

  Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của TOKYO GAS PTE.LTD (  06-07-2021)

  Thông Báo Mất Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần Của Cổ Đông (  30-06-2021)

  Công Bố Thông Tin Về Việc Ký Kết Hợp Đồng Kiểm Toán BCTC Năm 2021 Của PVGas D (  28-06-2021)

  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Về Việc Phê Duyệt Ký Kết Sữa Đổi Bổ Sung Giá Khí Với CNG VN (  02-06-2021)

  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Về Việc Bổ Nhiệm Lại Phó Giám Đốc Công Ty (  19-05-2021)

  Quy Chế Hoạt Động Của Ban Kiểm Soát Năm 2021 (  28-04-2021)

  Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Quản Trị Năm 2021 (  28-04-2021)

  Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Năm 2021 (  28-04-2021)

  Điều Lệ Công Ty Năm 2021 (  28-04-2021)

  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Thông Qua Ký Kết Hợp Đồng Khung Với PV GAS LNG (  28-04-2021)

  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021 (  27-04-2021)

  Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021 (  27-04-2021)

  Documents of the Annual General Meeting of Shareholders 2021-Update 2 (  26-04-2021)

  Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021-Cập Nhật Lần 2 (  26-04-2021)

  Documents of the Annual General Meeting of Shareholders 2021-Update (  20-04-2021)

  Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021-Cập Nhật (  20-04-2021)

  Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Tại Báo Cáo KQHĐKD Quý 1 Năm 2021 (  19-04-2021)

  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 1 Năm 2021 (  19-04-2021)

  Annual Report 2020 (  14-04-2021)

Thông tin liên hệ

  Annual Report 2020

  Báo Cáo Thường Niên Năm 2020 (  09-04-2021)

  Documents of the Annual General Meeting of Shareholders 2021 (  06-04-2021)

  Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021 (  05-04-2021)

  Audited Financial Statements 2020 (  22-03-2021)

  Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Tại Báo Cáo KQHĐKD Năm 2020 (  22-03-2021)

  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Năm 2020 Đã Được Kiểm Toán (  22-03-2021)

  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Thông Qua Ký Kết Phụ Lục Thỏa Thuận Hợp Tác Chiến Lược Với Tokyo Gas Asia (  10-03-2021)

  Thông Báo Về Ngày Đăng Kí Cuối Cùng Và Xác Nhận Danh Sách Người Sở Hữu Chứng Khoán (  08-03-2021)

  Thông Báo Về Ngày Đăng Kí Cuối Cùng Để Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021 Của Công Ty Cổ Phần Phân Phối Khí Thấp Áp Dầu Khí Việt Nam (  01-03-2021)

  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Về Việc Thông Qua Công Tác Tổ Chức ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2021 của PV GAS D (  01-03-2021)

  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Thông Qua Sữa Đổi Bổ Sung Giá Khí 6 Tháng Đầu Năm 2021 (  24-02-2021)

  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Chấp Thuận Kế Hoạch Năm 2021 (  03-02-2021)

  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Về Việc Phê Duyệt Chủ Trương Ký Kết Hợp Đồng Mua Bán Khí Khu Vực Bắc Bộ Với CNG Việt Nam (  21-01-2021)

Xem thêm Thu gọn
Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) tiền thân là Xí nghiệp kinh doanh khí thấp áp được thành lập vào năm 2002 trực thuộc PV GAS.

Liên Hệ

028.3784.0445
Lầu 7, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố HCM, Việt Nam.
info@pvgasd.com.vn
Thứ 2 - Thứ 6: 8:00am đến 5:00pm
© 2023 PVGASD. All rights reserved.