Liên hệ
+028.37840386
info@pvgasd.com.vn

PV GAS D TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021:

        Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D), sáng ngày 26/4/2021, PVGas D đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 tại khách sạn InterContinental Saigon, góc đường Hai Bà Trưng và Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

        Đại hội được tổ chức đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh: thực hiện khai báo y tế, sát khuẩn, giữ khoảng cách khi ngồi họp.

        Khách mời tham dự Đại hội có ông Triệu Quốc Tuấn – Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam- CTCP (PV Gas); Ông Wataru Fujisaki – Trưởng đại diện văn phòng Tokyo Gas Asia tại Hà Nội – Thành viên HĐQT PV Gas D.

        Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm: Ông Trần Trung Chính– Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); ông Trần Thanh Nam – Thành viên HĐQT,  Giám đốc Công ty. Tham gia cuộc họp còn có các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát (BKS), đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và CBCNV PV Gas D. Số lượng cổ đông, người đại diện cổ đông tham dự là 19 cổ đông; tương ứng với 86.820.072 cổ phần cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,47% trên tổng số cổ phần được biểu quyết của PV Gas D.


Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

        Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung: Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty; Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty; Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2020;  Tờ trình về việc thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty; Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán; Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty (trừ các thành viên HĐQT có lợi ích liên quan theo quy định tại Điều 167 của Luật doanh nghiệp 2020) thực hiện việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch ký với PV Gas, CNG Việt Nam, Khí Miền Nam bao gồm các hợp đồng mua bán khí và hợp đồng thuê tài sản; Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua danh sách ứng cử để bầu Kiểm soát viên Công ty gồm Ông Trần Huỳnh Thanh Tú, ứng cử chức danh Kiểm soát viên Công ty – Nhiệm kỳ 2021 -2026; Tờ trình về việc thông qua phương án mua cổ phiếu của Tokyo Gas dẫn đến sở hữu 25% số cổ phần có quyền biểu quyết tại PVGas D; Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo kết quả SXKD năm 2020, báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị công ty; Tờ trình về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021; Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kết quả SXKD, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

        Trong năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, bất lợi chưa từng có, đặc biệt là tác động kép của đại dịch COVID-19 và giá dầu giảm mạnh, nhưng dưới sự nỗ lực, cố gắng không ngừng, tập thể Lãnh đạo và CBCNV PV Gas D đã triển khai công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện thành công nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

        Năm 2021, dịch bệnh Covid – 19 dự kiến còn diễn biến phức tạp; giá dầu nhiều biến động; cạnh tranh trên thị trường ngày càng quyết liệt… Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực cùng Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tận dụng lợi thế sẵn có để vượt qua những khó khăn thách thức trong thời gian tới và đặt kế hoạch năm 2021 với: Tổng sản lượng khí tiêu thụ: 1.063,1 triệu Sm3,doanh thu 8.308,7 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 255,6 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 204,5 tỷ đồng; Nộp ngân sách Nhà nước 89,3 tỷ đồng.

        Tất cả các Tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.  


Đại hội đã bầu và chúc mừng thành viên BKS chính thức nhận nhiệm vụ

        Đại diện PV Gas – cổ đông lớn của PV Gas D là ông Triệu Quốc Tuấn phát biểu ý kiến, khẳng định những thành tựu nổi bật mà PV Gas D đạt được trong năm 2020 là hết sức đáng trân trọng, đóng góp to lớn cho sự phát triển chung của PV Gas cũng như sự phát triển kinh tế – xã hội đất nước trong giai đoạn khó khăn vừa qua. PV Gas với tư cách là cổ đông lớn đồng thời là một nhà cung cấp khí của PV Gas D sẽ luôn hỗ trợ và tạo điều kiện cho sự phát triển ổn định của PV Gas D.
        Ông Trần Trung Chính Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban lãnh đạo PV Gas D xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Khí Việt Nam, các khách hàng, đối tác và đặc biệt là Quý cổ đông đã luôn đồng hành cùng với PV Gas D trong những năm qua và trên hành trình phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.
        Đại hội đồng cổ đông thường niên PV Gas D 2021 đã kết thúc tốt đẹp trong không khí phấn khởi và tin tưởng vào định hướng phát triển của Công ty. 
 

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) tiền thân là Xí nghiệp kinh doanh khí thiên nhiên được thành lập vào năm 2002 trực thuộc PV GAS.

Liên Hệ

028.3784.0445
Lầu 7, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố HCM, Việt Nam.
info@pvgasd.com.vn
Thứ 2 - Thứ 6: 8:00am đến 5:00pm
© 2023 PVGASD. All rights reserved.