Liên hệ
+028.37840386
info@pvgasd.com.vn

PV GAS D TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

        Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D), sáng ngày 19/4/2018, PV Gas D mã cổ phiếu PGD đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại Khách sạn InterContinental Saigon, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
        Tham dự đại hội, có các đại diện của lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam,       Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, các vị lãnh đạo HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, đại diện lãnh đạo các phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Công ty và 33 cổ đông và người đại diện cổ đông, hiện nắm giữ 76.651.648 cổ phiếu của PV Gas D, đạt tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết là 85,17%.
        Tại Đại hội cổ đông, PV Gas D đã trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung: Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Công ty; Báo cáo Tài chính năm 2017 đã kiểm toán; Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan; Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và nhân sự ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2023; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018; Báo cáo kết quả SXKD, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
        Trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 tại Đại hội, ông Trần Thanh Nam – Giám đốc Công ty cho biết trong năm 2017 PV Gas D đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với những chỉ số ấn tượng:
  • Sản lượng khí tự nhiên PV Gas D cung cấp ra thị trường là trên 926,23 triệu Sm3, tăng 15,77 % so với kế hoạch năm.
  • Doanh thu thực hiện là 6.785,86 tỷ đồng, tăng 14,77% so với kế hoạch năm.
  • Lợi nhuận trước thuế đạt 263,13 tỷ đồng, tăng 31,83% so với kế hoạch.
  • Lợi nhuận sau thuế thực hiện 208,69 tỷ đồng, tăng 32,33% so với kế hoạch.
  • Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 23,19%, tăng 32,36% so với kế hoạch năm 2017.
  • Tỷ lệ chia cổ tức kế hoạch năm 2017 là 15%/vốn điều lệ thực hiện lên mức 30%/vốn điều lệ.
        Dự kiến năm 2018, PV Gas D đạt kế hoạch doanh thu ở mức 7.807,7 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế là 230,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là 180,2 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông là 17% vốn điều lệ.
        Tất cả các nội dung trình Đại hội đã được các cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành rất cao. Ông Hideaki Shibata đã được Đại hội bầu giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 -2023.
        Ban lãnh đạo PV Gas D xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Khí Việt Nam, các khách hàng, đối tác và đặc biệt là Quý cổ đông đã luôn hỗ trợ, ủng hộ, đồng hành cùng với PV Gas D trong những năm qua và trên hành trình phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội
Các cổ đông biểu quyết tán thành tại Đại hội

Ông Trần Trung Chính – Chủ tịch HĐQT  bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT
Hội đồng quản trị PV GAS D gồm 05 thành viên từ phải qua
Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) tiền thân là Xí nghiệp kinh doanh khí thiên nhiên được thành lập vào năm 2002 trực thuộc PV GAS.

Liên Hệ

028.3784.0445
Lầu 7, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố HCM, Việt Nam.
info@pvgasd.com.vn
Thứ 2 - Thứ 6: 8:00am đến 5:00pm
© 2023 PVGASD. All rights reserved.