Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
 25-05-2023
Minutes and Resolutions of the 2023 annual general meeting of shareholders
 25-04-2023
Thông Báo thay đổi nhân sự
 25-04-2023
Công Bố Nghị Quyết bầu chủ tịch Hội đồng Quản trị PV Gas D
 25-04-2023
Công Bố Biên Bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
 25-04-2023
Tài liệu bổ sung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
 21-04-2023
Documents of the annual general meeting of shareholders 2023 - Updated
 18-04-2023
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - Cập nhật
 17-04-2023
Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDT Tại Báo Cáo Tài Chính Quý 1 Năm 2023
 17-04-2023
Công Bố Báo Cáo Tài Chính Quý 1 năm 2023
 17-04-2023
Documents Of The Annual General Meeting Of Shareholders 2023
 03-04-2023
Tài Liệu Cuộc Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023
 03-04-2023
Công Bố Tài Liệu ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2023 Của PV GAS D
 03-04-2023
Công Bố Đơn Từ Nhiệm Của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
 03-04-2023
Công Bố Nghị Quyết Của HĐQT Chấp Thuận Các Sửa Đổi Bổ Sung Giá Khí Của Hợp Đồng Mua Bán Khí
 30-03-2023
Annual Report 2022
 24-03-2023
Báo Cáo Thường Niên 2022
 24-03-2023
Công Bố Báo Cáo Thường Niên Năm 2022
 24-03-2023
Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Và Xác Nhận Danh Sách Người Sở Hữu Chứng Khoán (VSD)
 15-03-2023
Thông Báo Về Ngày đăng ký cuối cùng để Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023
 09-03-2023
Nghị Quyết Của HĐQT Thông Qua Kế Hoạch Tổ Chức ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2023 Của PV GAS D
 09-03-2023
Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Tại Báo Cáo KQHĐKD Năm 2022 Đã Được Kiểm Toán
 06-03-2023
Audited Financial Statements For The Year Ended 31 December 2022
 06-03-2023
Công Bố Báo Cáo Tài Chính năm 2022 Đã Được Kiểm Toán
 06-03-2023
Công Bố Nghị Quyết Của HĐQT Chấp Thuận Kế Hoạch năm 2023
 20-02-2023
Giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN tại BCTC Quý 4 năm 2022
 18-01-2023
Công Bố Thông Tin Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022
 18-01-2023
Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Về Việc Thông Qua Nội Dung Báo Cáo Quản Trị Năm 2022 Của PV Gas D
 13-01-2023
Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Về Việc Thông Qua Ký Kết Sửa Đổi Bổ Sung Hợp Đồng Mua Bán Khí Với Gas South
 30-12-2022
Báo Cáo Giải Trình Về Việc Không Công Bố Thông Tin Giao Dịch Của Người Nội Bộ
 30-12-2022
Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ
 30-12-2022
Công Bố Thông Tin Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự
 03-11-2022
Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Về Việc Thông Qua Ký Kết Các Sửa Đổi Bổ Sung Hợp Đồng Mua Bán Khí Năm 2022
 02-11-2022
Resolution On Collecting Written Shareholders' Opinion
 31-10-2022
Vote Counting Minutes On Collecting Written Shareholders' Opinions
 31-10-2022
Nghị Quyết Về Việc Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản
 28-10-2022
Biên Bản Kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản
 28-10-2022
Công Bố Thông Tin Biên Bản Kiểm Phiếu Và Nghị Quyết Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản
 28-10-2022
Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Tại Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Năm 2022
 19-10-2022
Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Năm 2022
 19-10-2022
Documents Of The Collection Of Shareholders' Written Opinion
 07-10-2022
Tài Liệu Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản
 07-10-2022
Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Và Báo Cáo Của HĐQT Về Việc Ứng Cử, Đề Cử Bầu Bổ Sung Thành Viên Độc Lập HĐQT Công Ty
 06-10-2022
Notice On Collection Of Shareholders' Written Opinion
 30-09-2022
Thông Báo Về Việc Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản
 30-09-2022
Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Về Việc Thông Qua Tài Liệu Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản
 30-09-2022
Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Về Việc Phê Duyệt Điều Chỉnh Chủ Trương Nhận Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Thửa Đất Toà Nhà Gas Tower
 28-09-2022
Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Về Việc Thực Hiện Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản Năm 2022 Của PV Gas D (Hose)
 13-09-2022
Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Để Tổ Chức Thực Hiện Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản Năm 2022 Của Công Ty Cổ Phần Phân Phối Khí Thấp Áp Dầu Khí Việt Nam
 08-09-2022
Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Về Việc Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản
 08-09-2022
Công Bố Thông Tin Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế Của Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 29-08-2022
Interim Financial Statements For The Six-Month Period Ended 30th June 2022
 11-08-2022
Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Tại Báo Cáo Tài Chính Soát Xét Giữa Niên Độ Cho Kỳ Sáu Tháng Kết Thúc Ngày 30/06/2022
 11-08-2022
Công Bố Thông Tin Báo Cáo Soát Xét Giữa Niên Độ Cho Kỳ Sáu Tháng Kết Thúc Ngày 30/06/2022
 11-08-2022
Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng (Hose)
 05-08-2022
Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Và Xác Nhận Danh Sách Người Sở Hữu Chứng Khoán
 04-08-2022
Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Và Thông Báo Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Để Chi Trả Cổ Tức Năm 2021 Bằng Tiền Mặt
 01-08-2022
Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Về Việc Chấp Thuận Đơn Từ Nhiệm Của Thành Viên Độc Lập HĐQT
 29-07-2022
Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Về Việc Thông Qua Nội Dung Báo Cáo Quản Trị 6 Tháng Đầu Năm 2022 Của PV Gas D
 28-07-2022
Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Tại Báo Cáo Tài Chính Quý 2 Năm 2022
 19-07-2022
Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 2 Năm 2022
 19-07-2022
Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Về Việc Phê Duyệt Ký Kết Sữa Đổi Bổ Sung Số 04 Của Hợp Đồng Mua Bán Khí Với CNG Việt Nam Khu Vực Nam Bộ
 11-07-2022
Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Về Việc Phê Duyệt Ký Kết Sữa Đổi Bổ Sung Số 04 Của Hợp Đồng Mua Bán Khí Với PV Gas
 27-06-2022
Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Về Việc Phê Duyệt Ký Kết Sữa Đổi Bổ Sung Số 03 Của Hợp Đồng Mua Bán Khí Với CNG Việt Nam Khu Vực Nam Bộ
 14-06-2022
Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Về Chiến Lược Phát Triển Kinh Doanh Đến Năm 2025 Và Định Hướng Đến Năm 2035
 07-06-2022
Công Bố Thông Tin Về Việc Ký Kết Hợp Đồng Kiểm Toán BCTC Năm 2022 Giữa PV Gas D Và Công ty TNHH PwC(Việt Nam)
 07-06-2022
Công Bố Thông Tin Đơn Từ Nhiệm Của Thành Viên Độc Lập Hội Đồng Quản Trị
 02-06-2022
Công Bố Thông Tin Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế Của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh
 28-04-2022
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022
 27-04-2022
Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022
 27-04-2022
Công Bố Thông Tin Biên Bản, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 Của PV Gas D
 27-04-2022
Documents Of The Annual General Meeting Of Shareholders 2022 Update
 22-04-2022
Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 Cập Nhật
 22-04-2022
Công Bố Thông Tin Cập Nhật Tài Liệu ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2022 của PV Gas D
 22-04-2022
Annual Report 2021
 22-04-2022
Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Tại Báo Cáo Tài Chính Quý 1 Năm 2022
 18-04-2022
Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 1 Năm 2022
 18-04-2022
Báo cáo thường niên năm 2021
 12-04-2022
Công Bố Thông Tin Báo cáo thường niên năm 2021
 12-04-2022
Documents of the annual general meeting of shareholders 2022
 06-04-2022
Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022
 05-04-2022
Công Bố Thông Tin Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 Của PV Gas D
 05-04-2022
  Financial statements for the year ended 31 december 2021
 28-03-2022
 Giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN tại báo cáo KQHĐKD năm 2021
 23-03-2022
 Công bố báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
 23-03-2022
 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2022
 14-03-2022
 CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PV Gas D
 02-03-2022
 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PV Gas D
 02-03-2022
 CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT PHÊ DUYỆT KÝ SỬA ĐỔI BỔ SUNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN KHÍ VỚI CNG VIỆT NAM KHU VỰC BẮC BỘ GIAI ĐOẠN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
 28-02-2022
 CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT PHÊ DUYỆT KÝ SỬA ĐỔI BỔ SUNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN KHÍ VỚI PV GAS KHU VỰC BẮC BỘ
 28-01-2022
 CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT CHẤP THUẬN KẾ HOẠCH 2022
 22-02-2022
 35 .KTA -KD. CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA NỘI DUNG BCQT 2021
 20-01-2022
 Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4
 18-01-2022
 Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Về Việc Thông Qua Ký Kết Phụ Lục 04 Của Hợp Đồng Thuê Cao Ốc Văn Phòng PV GAS Tower
 23-11-2021
 Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Về Việc Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ
 28-10-2021
 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tokyo Gas ASIA PTE.LTD
 25-10-2021
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Năm 2021
 19-10-2021
  Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của TOKYO GAS ASIA PTE.LTD
 15-10-2021
  Vote Counting Minutes and Resolution on collecting written opinions of shareholders
 14-10-2021
  Công Bố Thông Tin Biên Bản Kiểm Phiếu Và Nghị Quyết Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản
 14-10-2021
  The Documents Of Collecting Written Opinions Of Shareholders (For Reference Only)
 29-09-2021
  Tài Liệu Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản
 29-09-2021
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Công Ty Về Việc Thông Qua Nội Dung Tài Liệu Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản
 29-09-2021
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Công Ty Về Việc Thông Qua Ký Kết Sữa Đổi Bổ Sung Hợp Đồng Mua Bán Khí Với PV GAS
 14-09-2021
  Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Và Xác Nhận Danh Sách Người Sở Hữu Chúng Khoán
 10-09-2021
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Công Ty Về Việc Thông Qua Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản
 08-09-2021
  Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Để Thực Hiện Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản Năm 2021
 08-09-2021
  Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Để Chi Trả Cổ Tức Năm 2020 Bằng Tiền Mặt
 16-08-2021
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Công Ty Về Việc Chi Trả Cổ Tức Năm 2020 Bằng Tiền Mặt
 16-08-2021
  Interim Financial Statements For The Six-Month Period Ended 30th June 2021
 13-08-2021
  Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Tại Báo Cáo KQHĐKD Của Báo Cáo Soát Xét Giữa Niên Độ Cho Kỳ Sáu Tháng Kết Thúc Ngày 30/06/2021 Tăng Trên 10% So Với Cùng Kỳ Năm 2020
 13-08-2021
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Soát Xét Giữa Niên Độ Cho Kỳ Sáu Tháng Kết Thúc Ngày 30/06/2021
 13-08-2021
  Công Bố Thông Tin Quyết Định xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế Của Cục Thuế Tỉnh Thái Bình
 28-07-2021
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Công Ty Về Việc Thông Qua Ký Kết Sữa Đổi Bổ Sung Giá Khí
 27-07-2021
  Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Cổ Phiếu Của Công Ty TOKYO GAS ASIA PTE. LTD
 20-07-2021
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Công Ty Về Việc Thông Qua Báo Cáo Quản Trị 6 Tháng Đầu Năm 2021
 19-07-2021
  Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Tại Báo Cáo KQHĐKD Quý 2 Năm 2021
 19-07-2021
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 2 Năm 2021
 19-07-2021
  Đính Chính Công Bố Thông Tin Của Công Ty TOKYO GAS ASIA PTE. LTD
 08-07-2021
  Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của TOKYO GAS PTE.LTD
 06-07-2021
  Thông Báo Mất Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần Của Cổ Đông
 30-06-2021
  Công Bố Thông Tin Về Việc Ký Kết Hợp Đồng Kiểm Toán BCTC Năm 2021 Của PVGas D
 28-06-2021
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Về Việc Phê Duyệt Ký Kết Sữa Đổi Bổ Sung Giá Khí Với CNG VN
 02-06-2021
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Về Việc Bổ Nhiệm Lại Phó Giám Đốc Công Ty
 19-05-2021
  Quy Chế Hoạt Động Của Ban Kiểm Soát Năm 2021
 28-04-2021
  Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Quản Trị Năm 2021
 28-04-2021
  Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Năm 2021
 28-04-2021
  Điều Lệ Công Ty Năm 2021
 28-04-2021
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Thông Qua Ký Kết Hợp Đồng Khung Với PV GAS LNG
 28-04-2021
  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021
 27-04-2021
  Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021
 27-04-2021
  Documents of the Annual General Meeting of Shareholders 2021-Update 2
 26-04-2021
  Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021-Cập Nhật Lần 2
 26-04-2021
  Documents of the Annual General Meeting of Shareholders 2021-Update
 20-04-2021
  Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021-Cập Nhật
 20-04-2021
  Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Tại Báo Cáo KQHĐKD Quý 1 Năm 2021
 19-04-2021
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 1 Năm 2021
 19-04-2021
  Annual Report 2020
 14-04-2021
  Báo Cáo Thường Niên Năm 2020
 09-04-2021
  Documents of the Annual General Meeting of Shareholders 2021
 06-04-2021
  Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021
 05-04-2021
  Audited Financial Statements 2020
 22-03-2021
  Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Tại Báo Cáo KQHĐKD Năm 2020
 22-03-2021
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Năm 2020 Đã Được Kiểm Toán
 22-03-2021
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Thông Qua Ký Kết Phụ Lục Thỏa Thuận Hợp Tác Chiến Lược Với Tokyo Gas Asia
 10-03-2021
  Thông Báo Về Ngày Đăng Kí Cuối Cùng Và Xác Nhận Danh Sách Người Sở Hữu Chứng Khoán
 08-03-2021
  Thông Báo Về Ngày Đăng Kí Cuối Cùng Để Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021 Của Công Ty Cổ Phần Phân Phối Khí Thấp Áp Dầu Khí Việt Nam
 01-03-2021
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Về Việc Thông Qua Công Tác Tổ Chức ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2021 của PV GAS D
 01-03-2021
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Thông Qua Sữa Đổi Bổ Sung Giá Khí 6 Tháng Đầu Năm 2021
 24-02-2021
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Chấp Thuận Kế Hoạch Năm 2021
 03-02-2021
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Về Việc Phê Duyệt Chủ Trương Ký Kết Hợp Đồng Mua Bán Khí Khu Vực Bắc Bộ Với CNG Việt Nam
 21-01-2021
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Thông Qua Nội Dung Báo Cáo Quản Trị Năm 2020 Của PV GAS D
 20-01-2021
  Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Tại Báo Cáo KQHĐKD Quý 4 Năm 2020
 19-01-2021
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 4 Năm 2020
 19-01-2021
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Về Việc Thông Qua Ký Kết Hợp Đồng Mua Bán Khí Với CNG Việt Nam
 14-01-2021
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Chấp Thuận Điều Chỉnh Kế Hoạch Năm 2020
 06-01-2021
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Về Việc Phê Duyệt Ký Kết Hợp Đồng Mua Bán Khí Tại Nam Bộ Giữa PVGas D và PVGas
 31-12-2020
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Về Việc Phê Duyệt Các Nội Dung Của Hợp Đồng Mua Bán Tài Sản Đấu Giá Giữa PV GAS D Và CNG Việt Nam
 25-12-2020
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Về Việc Thông Qua Các Sửa Đổi Bổ Sung Số Giá Khí Năm 2020 Của Hợp Đồng Mua Bán Khí
 25-12-2020
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Về Việc Phê Duyệt Chủ Trương Nhận Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất Tòa Nhà Gas Tower
 16-12-2020
  Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Tại Báo Cáo KQHĐKD Quý 3 Năm 2020
 15-10-2020
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Năm 2020
 15-10-2020
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Về Việc Bổ Nhiệm Lại Phó Giám Đốc Công Ty
 28-09-2020
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Về Việc Chấp Thuận Ký Kết Sữa Đổi Bổ Sung Số 21 Hợp Đồng Mua Bán Khí Số 70/2012/PVGAS/HĐK/PV GAS D/B1
 20-08-2020
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Về Việc Chấp Thuận Ký Kết Sữa Đổi Bổ Sung Số 12 Hợp Đồng Mua Bán Khí Mỏ Thái Bình Lô 102 & 106 Số 162/2015/PV GAS-PVGASD/B1
 13-08-2020
  Interim Financial Statements For The Six-Month Period Ended 30th June 2020
 10-08-2020
  Giải Trình Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Trong Báo Cáo Tài Chính Giữa Niên Độ Cho Kỳ 6 Tháng Kết Thúc Ngày 30/6/2020
 10-08-2020
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Giữa Niên Độ Cho Kỳ 6 Tháng Kết Thúc Ngày 30/6/2020
 10-08-2020
  Thông Báo Về Ngày Đăng Kí Cuối Cùng Và Xác Nhận Danh Sách Người Sở Hữu Chứng Khoán
 23-07-2020
  Thông Báo Về Ngày Đăng Kí Cuối Cùng Để Chi Trả Cổ Tức Năm 2019 Bằng Tiền Mặt
 17-07-2020
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Công Ty Về Việc Chi Trả Cổ Tức Năm 2019 Bằng Tiền Mặt
 17-07-2020
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Công Ty Về Việc Thông Qua Báo Cáo Quản Trị 6 Tháng Đầu Năm 2020
 17-07-2020
  Giải Trình Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Trong BCTC Quý 2 Năm 2020
 16-07-2020
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 2 Năm 2020
 16-07-2020
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Về Việc Chấp Thuận Ký Kết Sửa Đổi Bổ Sung Số 10 Của Hợp Đồng Mua Bán CNG Bắc Bộ
 13-07-2020
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Về Việc Thông Qua Ký Kết Hợp Đồng Mua Bán Khí Thiên Nhiên Nén Với CNG Việt Nam
 03-07-2020
  Công Bố Thông Tin Ký Kết Hợp Đồng Kiểm Toán BCTC Năm 2020
 30-06-2020
  Công Bố Thông Tin Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế Của Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh
 29-06-2020
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Về Việc Chọn Đơn Vị Thực Hiện Kiểm Toán Độc Lập Năm 2020
 26-06-2020
  Điều Lệ Công Ty Năm 2020
 29-04-2020
  Quy Chế Quản Trị Năm 2020
 29-04-2020
  Biên Bản Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty
 29-04-2020
  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020
 29-04-2020
  Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020
 29-04-2020
  Documents of the Annual General Meeting of Shareholders 2020-Update
 23-04-2020
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Về Việc Bổ Nhiệm Lại Giám Đốc Công Ty
 22-04-2020
  Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020 - Cập Nhật
 22-04-2020
  Annual Report 2019
 22-04-2020
  Giải Trình Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Trong BCTC Quý 1 Năm 2020
 16-04-2020
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 1 Năm 2020
 16-04-2020
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Về Việc Chấp Thuận Kế Hoạch Năm 2020
 16-04-2020
  Documents of the Annual General Meeting of Shareholders 2020
 15-04-2020
  Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020
 13-04-2020
  Báo Cáo Thường Niên Năm 2019
 06-04-2020
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Công Ty Về Việc Chấp Thuận Ký Kết Sửa Đổi Về Giá Khí Của Hợp Đồng Mua Bán Khí Với PV GAS
 03-04-2020
  Audited financial Statements 2019
 26-03-2020
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Về Việc Chấp Thuận Ký Kết Sửa Đổi về Điểu Khoản Thanh Toán Của Hợp Đồng Mua Bán Khí Với PVGAS
 18-03-2020
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Năm 2019 Đã Được Kiểm Toán
 17-03-2020
  Thông Báo Về Ngày Đăng Kí Cuối Cùng Và Xác Nhận Danh Sách Người Sở Hữu Chứng Khoán
 09-03-2020
  Thông Báo Về Ngày Đăng Kí Cuối Cùng Để Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020
 03-03-2020
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết HĐQT Công Ty Về Việc Kế Hoạch Tổ Chức ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2020
 03-03-2020
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Chấp Thuận Ký Kết Sữa Đổi Bổ Sung Giá Khí 6 Tháng Đầu Năm 2020 Với PVGAS
 18-02-2020
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Năm 2019
 17-01-2020
  Giải Trình Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Trong BCTC Quý 4 Năm 2019
 16-01-2020
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 4 Năm 2019
 16-01-2020
  Báo Cáo Về Ngày Trở Thành Cổ Đông Lớn Nắm Giữ Từ 5% Trở Lên
 16-01-2020
  Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Được Ủy Quyền Công Bố Thông Tin
 08-01-2020
  Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Có Liên Quan
 02-01-2020
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Về Việc Điều Chỉnh Kế Hoạch Năm 2019
 30-12-2019
  Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Công Ty - Bà Nguyễn Thị Ái Vân
 17-12-2019
  Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Liên Quan Công Ty - Ông Vũ Đình Huy
 17-12-2019
  Công Bố Thông Tin Về Việc Thay Đổi Nội Dung Đăng Kí Doanh Nghiệp
 20-11-2019
  Nghị Quyết Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty
 01-11-2019
  Biên Bản Họp Về Việc Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát Nhiệm Kỳ 2019-2024
 01-11-2019
  Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2019
 01-11-2019
  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2019
 01-11-2019
  Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2019 Cập Nhật Ngày 28/10/2019
 28-10-2019
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Về Việc Phê Duyệt Chủ Trương Mua Tòa Nhà Gas Tower
 21-10-2019
  Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2019
 16-10-2019
  Giải Trình Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Trong BCTC Quý 3 Năm 2019
 15-10-2019
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Năm 2019
 15-10-2019
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Công Ty Về Việc Miễn Nhiệm Và Giao Nhiệm Vụ Cho Cán Bộ
 30-09-2019
  Thông Báo Về Ngày Đăng Kí Cuối Cùng Và Xác Nhận Danh Sách Người Sở Hữu Chứng Khoán
 25-09-2019
  Thông Báo Về Ngày Đăng Kí Cuối Cùng Để Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2019
 19-09-2019
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HĐQT Công Ty Về Việc Kế Hoạch Tổ Chức ĐHĐCĐ Bất Thường Năm 2019
 19-09-2019
  REVIEW INTERIM FINANCIAL STATEMENTS FOR THE 6-MONTH PERIOD ENDED 30 JUNE 2019
 27-08-2019
  Giải Trình Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Trong BCTC Bán Niên Năm 2019 Đã Soát Xét
 12-08-2019
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Bán Niên Năm 2019 Đã Soát Xét
 12-08-2019
  Thông Báo Về Ngày Đăng Kí Cuối Cùng Và Xác Nhận Danh Sách Người Sở Hữu Chứng Khoán
 25-07-2019
  Notification Of Regarding The Record Date For Payment Of 2018 Cash Dividend
 19-07-2019
  Thông Báo Về Ngày Đăng Kí Cuối Cùng Để Chi Trả Cổ Tức Năm 2018 Bằng Tiền
 19-07-2019
  Giải Trình Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Trong BCTC Quý 2 Năm 2019
 18-07-2019
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 2 Năm 2019
 18-07-2019
  Công Bố Thông Tin Quyết Định Về Việc Nghỉ Việc Để Hưởng Chế Độ Hưu Trí
 18-07-2019
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Về Việc Thông Qua Nội Dung Chia Cổ Tức Năm 2018; Báo Cáo Quản Trị 6 tháng Đầu Năm 2019; Gia Hạn Hợp Đồng Thuê Cao Ốc Văn Phòng PV Gas Tower Với Tổng Công Ty Khí Việt Nam
 18-07-2019
  Công Bố Quyết Định Công Nhận Sự Thỏa Thuận Của Các Đương Sự Liên Quan Đến Vụ Kiện Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tài Chính Công Đoàn Dầu Khí Việt Nam
 15-07-2019
  Công Bố Thông Tin Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Kiểm Toán
 26-06-2019
  Minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2019
 26-04-2019
  Resolution of Annual General Meeting of Shareholders 2019
 26-04-2019
  Annual Report 2018
 26-04-2019
  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
 24-04-2019
  Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
 24-04-2019
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 1 Năm 2019
 16-04-2019
  Tờ Trình ĐHĐCĐ Thông Qua Báo Cáo Tiền Lương,Thù Lao Của HĐQT,Ban Kiểm Soát Năm 2018 Và Kế Hoạch Năm 2019
 08-04-2019
  Tờ Trình ĐHĐCĐ Thông Qua Báo Cáo KQSXKD,Phương Án Trích Lập Các Quỹ,Phân Phối Lợi Nhuận Và Chia Cổ Tức Năm 2018 Và Kế Hoạch Năm 2019
 08-04-2019
  Tờ Trình ĐHĐCĐ Thông Qua Báo Cáo Hoạt Động Của Ban Kiểm Soát Năm 2018,Kế Hoạch Năm 2019 Và Đề Xuất Đơn Vị Kiểm Toán Độc Lập Năm 2019
 08-04-2019
  Tờ Trình ĐHĐCĐ Thông Qua Việc Ủy Quyền Cho HĐQT Công Ty Thực Hiện Việc Chấp Thuận Các Hợp Đồng,Giao Dịch Với PV Gas
 08-04-2019
  Tờ Trình ĐHĐCĐ Thông Qua Báo Cáo Tài Chính Năm 2018 Đã Được Kiểm Toán
 08-04-2019
  Tờ Trình ĐHĐCĐ Thông Qua Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Năm 2018 Và Kế Hoạch Năm 2019
 08-04-2019
  Tờ Trình ĐHĐCĐ Thông Qua Báo Cáo Hoạt Động Của HĐQT Năm 2018 Và Kế Hoạch Năm 2019
 08-04-2019
  Quy Chế Làm Việc Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
 08-04-2019
  Chương Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
 08-04-2019
  Mẫu Ủy Quyền Tham Dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
 08-04-2019
  Mẫu Đăng Kí Tham Dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
 08-04-2019
  Thông Báo Mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
 08-04-2019
  Báo Cáo Thường Niên Năm 2018
 04-04-2019
  Audited financial Statements 2018
 15-03-2019
  Giải Trình Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Trong Báo Cáo Tài Chính Năm 2018 Đã Được Kiểm Toán
 15-03-2019
  Công Bố Báo Cáo Tài Chính Năm 2018 Đã Được Kiểm Toán
 15-03-2019
  Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Và Xác Nhận Danh Sách Người Sở Hữu Chứng Khoán
 05-03-2019
  Thông Báo Về Ngày Đăng Kí Cuối Cùng Để Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
 28-02-2019
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết HĐQT Công Ty Về Việc Kế Hoạch Tổ Chức ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2019
 25-02-2019
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết HĐQT Công Ty Về Việc Chấp Thuận Ký Kết Sữa Đổi Bổ Sung Phụ Lục Hợp Đồng Với Tổng Công Ty Khí Việt Nam
 31-01-2019
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết HĐQT Công Ty Về Phê Duyệt Kế Hoạch Năm 2019
 25-01-2019
  Công Bố Thông Tin Về Việc Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Năm 2018
 21-01-2019
  Giải Trình Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Trong Báo Cáo Tài Chính Quý 4 Năm 2018
 17-01-2019
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 4 Năm 2018
 17-01-2019
  Công Bố Thông Tin Về Việc Công Bố Bản Án Đã Có Hiệu Lực Pháp Luật Vụ Tranh Chấp Hợp Đồng Thiết Kế-Mua Sắm Vật Tư,Thiết Bị-Thi Công Xây Dựng Giữa PVGASD và PVC 2
 24-12-2018
  Công Bố Thông Tin Về Việc Bổ Nhiệm Người Phụ Trách Quản Trị Công Ty
 31-10-2018
  Giải Trình Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Trong Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Năm 2018
 17-10-2018
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Năm 2018
 17-10-2018
  Công Bố Thông Tin Về Việc Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ Và Kéo Dài Thời Gian Giữ Chức Vụ Kế Toán Trưởng Công Ty
 24-09-2018
  REVIEW INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
 17-08-2018
  Giải trình kết quả HDSXKD trong BCTC bán niên năm 2018 đã soát xét
 14-08-2018
  Công bố BCTC bán niên năm 2018 đã soát xét
 14-08-2018
  Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng và Xác Nhận Danh Sách Người Sở Hữu Chứng Khoán
 25-07-2018
  Notification of regarding the record day for payment of 2017 cash dividend
 19-07-2018
  Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Để Chi Trả Cổ Tức Năm 2017 Bằng Tiền
 19-07-2018
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Thông Qua Nội Dung Chia Cổ Tức Năm 2017 Và Báo Cáo Quản Trị 6 Tháng Đầu Năm 2018 Của PVGASD
 19-07-2018
  Giải Trình Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Trong Báo Cáo Tài Chính Quý II Năm 2018
 19-07-2018
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý II Năm 2018
 19-07-2018
  Công Bố Thông Tin Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Kiểm Toán
 28-06-2018
  CHARTER PETROVIETNAM LOW PRESSURE GAS DISTRIBUTION JOINT STOCK COMPANY
 22-06-2018
  MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2018
 22-06-2018
  INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE
 22-06-2018
  RESOLUTION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2018
 22-06-2018
  Annual Report 2017
 20-06-2018
  Thông Báo Thay Đổi Người Được Uỷ Quyền Thực Hiện Công Bố Thông Tin
 24-04-2018
  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018
 20-04-2018
  Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018
 20-04-2018
  Giải Trình Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Trong Báo Cáo Tài Chính Quý 1 Năm 2018
 19-04-2018
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 1 Năm 2018
 19-04-2018
  Báo Cáo Thường Niên Năm 2017
 10-04-2018
  Tờ Trình Về Việc Thông Qua Báo Cáo Hoạt Động Của Ban Kiểm Soát Năm 2017, Phương Hướng Hoạt Động Năm 2018 Và Đề Xuất Lựa Chọn Đơn Vị Kiểm Toán Độc Lập Năm 2018
 09-04-2018
  Tờ Trình Về Việc Thông Qua Việc Miễn Nhiệm Thành Viên HĐQT Và Nhân Sự Ứng Cử Bầu Bổ Sung Thành Viên HĐQT Nhiệm Kỳ 2018-2023
 09-04-2018
  Tờ Trình Về Việc Thông Qua Việc Uỷ Quyền Cho Hội Đồng Quản Trị Công Ty Thực Hiện Việc Chấp Thuận Các Hợp Đồng,Giao Dịch Với Người Có Liên Quan
 09-04-2018
  Tờ Trình Về Việc Thông Qua Báo Cáo Tài Chính Đã Được Kiểm Toán Năm 2017
 09-04-2018
  Tờ Trình Về Việc Thông Qua Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Kế Hoạch Năm 2017 và Kế Hoạch Năm 2018
 09-04-2018
  Tờ Trình Về Việc Thông Qua Báo Cáo Kết Quả SXKD, Phương Án Trích Lập Các Quỹ, Phân Phối Lợi Nhuận,Chia Cổ Tức Năm 2017 Và Kế Hoạch Năm 2018
 09-04-2018
  Tờ Trình Về Việc Thông Qua Báo Cáo Tiền Lương, Thù Lao Của HĐQT, Ban Kiểm Soát Năm 2017 Và Kế Hoạch Năm 2018
 09-04-2018
  Tờ Trình Về Việc Thông Qua Báo Cáo Hoạt Động Của HĐQT Năm 2017 Và Kế Hoạch Năm 2018
 09-04-2018
  Tờ Trình Về Việc Thông Qua Nội Dung Sữa Đổi,Bổ Sung Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty
 09-04-2018
  Tờ Trình Về Việc Thông Qua Nội Dung Sữa Đổi Bổ Sung Điều Lệ Công Ty
 09-04-2018
  Quy Chế Đề Cử , Ứng Cử, Bầu Cử Bầu Bổ Sung Thành Viên Hội Đòng Quản Trị Nhiệm Kỳ 2018-2023 & Mẫu Thẻ Biểu Quyết
 09-04-2018
  Quy Chế Làm Việc Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018
 09-04-2018
  Chương Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018
 09-04-2018
  Mẫu Giấy Ủy Quyền Tham Dự Cuộc Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018
 09-04-2018
  Mẫu Đăng Kí Tham Dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018
 09-04-2018
  Thông Báo Mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018
 09-04-2018
  Báo Cáo Tài Chính Năm 2017 Đã Được Kiểm Toán(Tiếng Anh)
 26-03-2018
  Công Bố Báo Cáo Tài Chính Năm 2017 Đã Được Kiểm Toán
 22-03-2018
  Thông Báo Về Ngày Đăng Kí Cuối Cùng Và Xác Nhận Danh Sách Người Sở Hữu Chứng Khoán
 08-03-2018
  Thông Báo Về Ngày Đăng Kí Cuối Cùng Để Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018
 06-03-2018
  Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Của HDQT Công Ty: Kế Hoạch Năm 2018; Kế Hoạch Tổ Chức ĐHĐCĐ Thường Niên 2018
 02-03-2018
  Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Niêm Yết Năm 2017
 19-01-2018
  Báo cáo tài chính quý 4-2017
 18-01-2018
  Giải trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong Báo cáo tài chính qúy 4 năm 2017
 18-01-2018
  Công bố Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 14-12-2017
  CBTT, Nghị quyết HDQT về việc chấp thuận ký hợp đồng thuê văn phòng tại tòa nhà PV Gas Tower
 30-11-2017
  Báo cáo tài chính quý 3 - 2017
 18-10-2017
  Giải trình BCTC quý 3 - 2017
 18-10-2017
  BCTC giữa niên độ 2017 đã soát xét
 11-08-2017
  Giải trình Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã soát xét
 11-08-2017
  Báo cáo về ngày trở thành/ không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng - Report on the day becoming/ No longer being the major shareholders, investors holding 5% or more of closed fund certificates.
 03-08-2017
  Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017
 20-07-2017
  Báo cáo tài chính Quý II năm 2017
 20-07-2017
  Báo cáo giải trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017
 20-07-2017
  Công bố thông tin Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán
 05-07-2017
  Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 26-04-2017
  Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam
 20-04-2017
  Giải trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong báo cáo tài chính Quý I năm 2017
 19-04-2017
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
 14-04-2017
  Nghị Quyết về việc thông qua nội dung chi cổ tức năm 2016
 12-04-2017
  Thông Báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
 12-04-2017
  Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
 29-03-2017
  Biên bản đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
 29-03-2017
  Báo cáo thường niên năm 2016
 24-03-2017
  Nghị quyết về việc thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty Cổ phần phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam
 16-03-2017
  Tờ trình về việc thông qua nội dung bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của công ty.
 16-03-2017
  Tờ trình về việc thông qua báo cáo Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017
 16-03-2017
  Tờ trình về việc thông qua báo cáo tổng hợp kết quả SXKD, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017
 16-03-2017
  Tờ trình về việc thông qua nội dung miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT
 16-03-2017
  Tờ trình về việc thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016, Phương hướng hoạt động năm 2017 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017
 16-03-2017
  Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016
 16-03-2017
  Tờ trình về việc thông qua báo cáo điều chỉnh kế hoạch 2016, Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017
 16-03-2017
  Tờ trình về việc thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017
 16-03-2017
  MẪU THẺ BIỂU QUYẾT
 16-03-2017
  GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 - 2022
 16-03-2017
  GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 - 2022
 16-03-2017
  BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT, BKS
 16-03-2017
  Mẫu sơ yếu lý lịch
 16-03-2017
  Giấy đề nghị xác nhận sỡ hữu cổ phần
 16-03-2017
  Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022
 16-03-2017
  Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022
 16-03-2017
  Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 16-03-2017
  Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 16-03-2017
  Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 16-03-2017
  Mẫu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 16-03-2017
  Thông Báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 16-03-2017
  Nghị quyết Về việc chấp thuận Kế hoạch năm 2017
 13-03-2017
  Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016
 09-03-2017
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán
 24-02-2017
  Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 21-02-2017
  Nghị Quyết Về việc Thông qua công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 21-02-2017
  Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý IV 2016
 19-01-2017
  Công bố thông tin Giải trình báo cáo tài chính quý IV 2016
 19-01-2017
  Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2016
 19-01-2017
  Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch năm 2016
 05-01-2017
  Công bố thông tin Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị
 26-10-2016
  Công Bố Thông Tin Báo cáo tài chính quý III_2016
 17-10-2016
  Công bố thông tin về ngày đăng kí cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
 29-08-2016
  Công bố thông tin về việc chốt danh sách chi cổ tức
 25-08-2016
  Công bố thông tin về việc thôi đảm nhiệm chức Thành viên Hội đồng quản trị
 19-08-2016
  Công bố thông tin Giải trình 6 tháng năm 2016
 11-08-2016
  Công bố thông tin Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016
 11-08-2016
  Công bố thông tin nghị quyết Hội Đồng Quản Trị-Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016
 21-07-2016
  Báo cáo Tài chính Quí II năm 2016
 20-07-2016
  Giải trình nguyên nhân lợi nhuận
 20-07-2016
  Công bố thông tin ký hợp đồng soát xét BCTC và kiểm toán BCTC
 28-06-2016
  Công bố về việc gia hạn bổ nhiệm cán bộ chủ chốt
 21-06-2016
  Công bố về việc thay đổi nhân sự chủ chốt của công ty
 18-05-2016
  Tờ trình về việc bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty
 22-04-2016
  Điều lệ Công Ty Cổ Phần Phân Phối Khí Thấp Áp Dầu Khí Việt Nam
 22-04-2016
  Công bố thông tin về việc điều chỉnh nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
 11-04-2016
  Tờ trình về việc báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016
 07-04-2016
  Tờ trình về việc thông qua báo cáo kết quả SXKD và phương án trích lập các loại quỹ, phân phối lợi nhuận , chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch năm 2016
 07-04-2016
  Tờ trình miễn nhiệm và bầu BKS Công ty
 07-04-2016
  Tờ trình việc thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và phương hương hoat động năm 2016
 07-04-2016
  Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015
 07-04-2016
  Tờ trình thông qua báo cáo điều chỉnh kế hoạch năm 2015, kết quả SXKD 2015 và kế hoạch 2016
 07-04-2016
  Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016
 07-04-2016
  Quy chế Đại Hội
 07-04-2016
  Chương trình Đại hội
 07-04-2016
  Mẫu giấy ủy quyền
 07-04-2016
  Phiếu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ năm 2016
 07-04-2016
  Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2016
 07-04-2016
  Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty năm 2016
 07-04-2016
  Đơn xin từ nhiệm Ban Kiểm soát
 06-04-2016
  Báo cáo thường niên năm 2015
 31-03-2016
  Giải trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán
 28-03-2016
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
 16-03-2016
  Thông báo về việc chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016
 11-03-2016
  Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015
 08-03-2016
  Công bố thông tin nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận kế hoạch năm 2016
 02-03-2016
  Báo cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2015
 26-01-2016
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu
 14-01-2016
  Về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
 13-01-2016
  Đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cho số lượng cổ phiếu mới phát hành trên SGDCK TP.Hồ Chí Minh
 12-01-2016
  Quyết định về việc thay đổi niêm yết
 08-01-2016
  Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
 07-01-2016
  Nghị quyết về việc Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch năm 2015 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam 28/NQ-KTA
 31-12-2015
  Giấy phép đăng ký kinh doanh lần 11
 31-12-2015
  Quyết định tăng vốn điều lệ công ty
 28-12-2015
  Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sờ hữu
 22-12-2015
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
 08-12-2015
  CBTT phát hành cổ phiếu tăng vốn
 04-12-2015
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
 04-12-2015
  Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 30-11-2015
  Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ
 30-11-2015
  CBTT các tài liệu về việc thông qua quyết định ĐHĐCĐ theo thể thức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản
 13-11-2015
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng về việc xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
 31-10-2015
  Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng điều lệ Công ty
 27-10-2015
  Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3 năm 2015
 20-10-2015
  Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015
 20-10-2015
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
 15-10-2015
  Thông báo về việc đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015
 14-10-2015
  Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015
 14-10-2015
  Công bố thông tin bổ nhiệm cán bộ chủ chốt Công ty
 01-10-2015
  Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2014
 29-07-2015
  Công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2015
 20-07-2015
  Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015
 20-07-2015
  Báo cáo tình hình quản trị công ty
 01-06-2015
  Công bố thông tin ký HĐ kiểm toán KTA TCKT
 01-06-2015
  Chốt danh sách cổ đông chi trả lần 2 2014
 22-05-2015
  Công bố thông tin
 23-04-2015
  Báo cáo tài chính quý I 2015
 20-04-2015
  Công bố thông tin thay đổi nhân sự
 15-04-2015
  Các mẫu đăng ký hội, uỷ quyền tham dự đại hội năm 2015
 10-04-2015
  Thông báo về việc công bố thông tin tổ chức DHCD thường niên 2015
 06-04-2015
  Kế hoạch tiền lương thù lao của hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2015
 06-04-2015
  Báo cáo tiền lương thù lao của hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2014
 06-04-2015
  Kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2015
 06-04-2015
  Kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2014
 06-04-2015
  Chương trình ĐHĐCĐ năm 2015
 03-04-2015
  Thông báo ĐHĐCĐ năm 2015
 03-04-2015
  Báo cáo hoạt động BKS năm 2014 và kế hoạch 2015
 20-03-2015
  Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2014 và kế hoạch 2015
 20-03-2015
  Quy chế làm việc năm 2015
 20-03-2015
  Tờ trình điều chỉnh kế hoạch doanh thu
 20-03-2015
  Quy chế làm việcviệc ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
 20-03-2015
  Báo cáo tình hình SXKD năm 2014 và kế hoạch 2015
 19-03-2015
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người dở hữu chứng khoán
 16-03-2015
  Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông
 13-03-2015
  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần đăng ký thay đổi lần 10
 10-03-2015
  Công bố thông tin báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014
 09-03-2015
  Công bố thông tin kết luận thanh tra chấp hành pháp luật thuế năm 2013
 13-02-2015
  Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2014
 30-01-2015
  CBTT Nghị quyết, Quyết định HĐQT về việc thành lập xí nghiệp phân phối khí thấp áp miền Bắc
 30-01-2015
  Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 4 năm 2014
 19-01-2015
  Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin
 06-01-2015
  Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014
 31-12-2014
  Biên bản ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2014
 30-12-2014
  Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2014
 30-12-2014
  Nghị quyết hội đồng quản trị kỳ họp 38 năm 2014
 30-12-2014
  Công bố thông tin
 30-12-2014
  Công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2014
 10-12-2014
  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 9
 25-11-2014
  Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông
 12-11-2014
  Nghị quyết HĐQT
 28-10-2014
  Quyết định HĐQT
 28-10-2014
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
 24-10-2014
  Công bố thông tin thay đổi GP ĐKKD - Thay đổi người Đại diện pháp luật
 22-10-2014
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2014
 22-10-2014
  Công bố thông tin
 16-10-2014
  Nghị quyết hội đồng quản trị
 16-10-2014
  Nghị quyết HĐQT
 15-10-2014
  Công bố thông tin báo cáo tài chính quý III
 13-10-2014
  Thay đổi niêm yết
 09-10-2014
  Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 25-09-2014
  Thông báo về việc niêm yết giao dịch cổ phiếu
 11-09-2014
  Công bố thông tin cổ quyền biểu quyết
 08-09-2014
  Công bố thông tin bất thường năm 2014
 04-09-2014
  Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
 15-08-2014
  Nghị quyết HĐQT kỳ họp 19 năm 2014
 06-08-2014
  Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng
 06-08-2014
  Nghị quyết HĐQT kỳ họp 18 năm 2014
 01-08-2014
  Công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2014
 31-07-2014
  Nghị quyết HĐQT kỳ họp 17 năm 2014
 26-07-2014
  Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2014
 18-07-2014
  Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2014
 01-07-2014
  CBTT Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng năm 2014
 01-07-2014
  Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính
 05-06-2014
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
 04-06-2014
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
 09-05-2014
  CBTT biên bản nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
 29-04-2014
  Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
 28-04-2014
  Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
 28-04-2014
  Công bố thôngtin Báo cáo tài chính quý I năm 2014
 17-04-2014
  Công bố thông tin tổ chức DHDCD thường niên 2014
 07-04-2014
  Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ Giấy uỷ quyền tham dự 2014
 07-04-2014
  Quy chế tổ chức hoạt động của BKS
 07-04-2014
  Quy chế làm việcviệc ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
 02-04-2014
  Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2014
 02-04-2014
  Quy chế làm việc ĐHĐCĐ năm 2014
 02-04-2014
  Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2014
 02-04-2014
  Báo cáo BKSBKS NĂM 2013 và kế hoạch năm 2014
 27-03-2014
  Báo cáo HĐQT năm 2013 và kế hoạch năm 2014
 27-03-2014
  Báo cáo KQ thực hiện kế hoạch 2013 và dự thảo kế hoạch năm 2014
 27-03-2014
  Kế hoạch KQ SXKD năm 2014
 27-03-2014
  Kế hoạch tiền lương HĐQT BKS năm 2014
 27-03-2014
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng
 17-03-2014
  Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
 14-03-2014
  Quyết định thông qua quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV công ty theo chương trình ESOP 2013
 11-03-2014
  Công bố thông tin nghị quyết HĐQT về kế hoạch năm 2014
 22-02-2014
  Công bố thông tin BCTC đã được kiểm toán năm 2013
 21-02-2014
  Công bố thông tin nghị quyết HĐQTHĐQT về KH năm 2014
 12-02-2014
  Công bố thông tin công ty
 23-01-2014
  Nghị quyết DHDCD bất thường lần 1 năm 2013
 17-01-2014
  Công bố thông tin nghị quyết biên bản DHDCD bất thường lần 1 năm 2013
 17-01-2014
  Biên bản DHDCD bất thường lần 1 năm 2013
 17-01-2014
  Công bố thông tin tổ chức DHDCD lần 1 năm 2013
 24-12-2013
  Tờ trình 02 phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty
 23-12-2013
  Tờ trình 03 thay đổi phương án sử dụng vốn
 23-12-2013
  Tờ trình 04 báo cáo tình hình sử dụng vốn
 23-12-2013
  Tờ trình 05 thay đổi thành viên HĐQT
 23-12-2013
  Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2013
 23-12-2013
  Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2013
 23-12-2013
  Phiếu biểu quyết
 23-12-2013
  Mẫu đăng ký tham dự, mẫu uỷ quyền tham dự
 23-12-2013
  Chương trình DHDCD bất thường lần 1 năm 2013
 23-12-2013
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
 04-12-2013
  Chốt danh sách cổ đông để tổ chứ HĐCĐ bất thường lần 1 năm 2013
 02-12-2013
  Thông tin nghị quyết HDQT về phát hành cổ phiếu tăng vốn và thay đổi thành viên HDQT
 26-11-2013
  Công bố thông tin DHDCD 2012
 10-05-2012
  Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012
 09-05-2012
  Biên bản DHDCD 2012
 09-05-2012
  Tài liệu phục vụ DH
 27-04-2012
  Quy chế làm việcviệc ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
 23-03-2012
  Quy chế ĐHĐCĐ năm 2012
 23-03-2012
  Thông báo họp DHCDD 2012
 23-03-2012
  Thông báo bầu cử HDQTBKS
 23-03-2012
  Đại hội cổ đông thường niên 2012
 23-03-2012
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức DHDCD 2012
 08-03-2012
  Nghị quyết 14 HDQT
 14-11-2011
  Giải trình KQKD quý III 2011
 24-10-2011
  Nghị quyết HDQT
 04-10-2011
  Thông báo ngày cuối cùng trả cổ tức
 11-08-2011
  Thông báo
 10-08-2011
  Giải trình KQKD quý II 2011
 26-07-2011
  Giải trình kết quả kinh doanh quý I 2011
 21-04-2011
  Thông báo ngày cuối cùng chi trả cổ tức
 15-03-2011
  Nghị quyết DHDCD 2011
 28-02-2011
  Biên bản DHDCD 2011
 28-02-2011
  Mời họp DHDCD thường niên năm 2010
 16-02-2011
  Tờ trình chon đơn vị kiểm toán năm 2010
 16-02-2011
  Tờ trình tăng vốn bằng toàn bộ giá trị công trình KTAGD 2
 16-02-2011
  Biên bản DHDCD thường niên năm 2010
 16-02-2011
  Nghị quyết DHDCD thường niên năm 2010
 16-02-2011
  Quyết định chi trả cổ tưc đợt 2 năm 2009
 16-02-2011
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2009
 16-02-2011
  Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2009 và KH năm 2010
 16-02-2011
  Thông báo mời họp DHDCD 2011
 09-02-2011
  Thông báo ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông
 19-01-2011
  Niêm yết bổ sung cổ phiếu năm 2010
 16-12-2010
  Mẫu đăng ký tham dự DHDCD năm 2010
 16-12-2010
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010
 26-08-2010
  Quyết định của UB CKNN
 18-08-2010
  Báo cáo KQHDSXKD năm 2009 và KHSXKD năm 2010
 22-03-2010
  Báo cáo KHKQSXKD, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2010
 22-03-2010
  KQ SXKD PA trích lập các quỹ PP lợi nhuận chia cổ tức năm 2009
 22-03-2010
  Báo cáo của BKS năm 2009 và KH năm 2010
 18-03-2010
  Hồ sơ niêm yết PVGASD trên sàn TP.HCM
 19-11-2009
  Nghị quyêt DHDCD bất thường lần 1 năm 2009
 14-10-2009
  Phương án phát hành thêm cổ phiếu
 09-10-2009
  Mời họp DHDCD bất thường lần 1 năm 2009
 02-10-2009
  Quy chế quản trị công ty
 17-08-2009