HUẤN LUYỆN AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG

 

Thực hiện Điều 150 của Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012 và nghị định hướng dẫn số 44/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2016 của –Chính phủ  quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động, Công ty Cổ Phần phân phối khí thấp áp hàng năm lên kế hoạch Bảo hộ lao động và triển khai tổ chức phối hợp với Phân viện BHLĐ - Bảo vệ môi trường và các Trung tâm đào tạo có chức năng huấn luyện, đào tạo cho toàn thể CBCNV kiến thức về ATVSLĐ và sơ cấp cứu theo quy định của Pháp luật. CBCNV được chia làm 06 nhóm đối tượng:
1. Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:
a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;
b) Cấp phó của người đứng đầu.
2. Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:
a) Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;
b) Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
3. Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
4. Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại điểm 1, 2, 3 và 5 bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.
5. Nhóm 5: Người làm công tác y tế.
6. Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên. Kết quả toàn thể CBCNV đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ.

HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU  VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ, CỨU NẠN-CỨU HỘ CHO CBCNV

Thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy ngày 22/11/2013 và thông tư hướng dẫn số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công An, PV GAS D đã phối hợp với cơ quan cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) tại địa phương tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho CBCNV là đối tượng làm việc trong môi trường nguy hiểm cháy nổ và các thành viên đội PCCC, CNCH cơ sở. Riêng đội PCCC, CNCH cơ sở còn được huấn luyện công tác CN, CH theo hướng dẫn tại Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày18/8/2017 Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.
Sau khi CBCNV được huấn luyện, đào tạo theo nội dung và thời lượng quy định được kiểm tra nhận thức nhằm đảm bảo đạt yêu cầu trước khi được cấp chứng nhận, chứng chỉ theo quy định. Kết quả toàn thể CBCNV đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ.