>

Báo cáo tài chính

  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Năm 2021
 19-10-2021
  Interim Financial Statements For The Six-Month Period Ended 30th June 2021
 13-08-2021
  Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Tại Báo Cáo KQHĐKD Của Báo Cáo Soát Xét Giữa Niên Độ Cho Kỳ Sáu Tháng Kết Thúc Ngày 30/06/2021 Tăng Trên 10% So Với Cùng Kỳ Năm 2020
 13-08-2021
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Soát Xét Giữa Niên Độ Cho Kỳ Sáu Tháng Kết Thúc Ngày 30/06/2021
 13-08-2021
  Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Tại Báo Cáo KQHĐKD Quý 2 Năm 2021
 19-07-2021
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 2 Năm 2021
 19-07-2021
  Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Tại Báo Cáo KQHĐKD Quý 1 Năm 2021
 19-04-2021
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 1 Năm 2021
 19-04-2021

NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH, BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ

  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021
 27-04-2021
  Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021
 27-04-2021
  Biên Bản Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty
 29-04-2020
  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020
 29-04-2020
  Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020
 29-04-2020
  Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2019
 01-11-2019
  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2019
 01-11-2019
  Minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2019
 26-04-2019
  Resolution of Annual General Meeting of Shareholders 2019
 26-04-2019
  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
 24-04-2019
  Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
 24-04-2019
  MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2018
 22-06-2018
  RESOLUTION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2018
 22-06-2018
  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018
 20-04-2018
  Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018
 20-04-2018

Báo cáo tài chính

  Audited Financial Statements 2020
 22-03-2021
  Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Tại Báo Cáo KQHĐKD Năm 2020
 22-03-2021
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Năm 2020 Đã Được Kiểm Toán
 22-03-2021
  Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Tại Báo Cáo KQHĐKD Quý 4 Năm 2020
 19-01-2021
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 4 Năm 2020
 19-01-2021
  Giải Trình Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Tại Báo Cáo KQHĐKD Quý 3 Năm 2020
 15-10-2020
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Năm 2020
 15-10-2020
  Interim Financial Statements For The Six-Month Period Ended 30th June 2020
 10-08-2020
  Giải Trình Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Trong Báo Cáo Tài Chính Giữa Niên Độ Cho Kỳ 6 Tháng Kết Thúc Ngày 30/6/2020
 10-08-2020
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Giữa Niên Độ Cho Kỳ 6 Tháng Kết Thúc Ngày 30/6/2020
 10-08-2020
  Giải Trình Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Trong BCTC Quý 2 Năm 2020
 16-07-2020
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 2 Năm 2020
 16-07-2020
  Giải Trình Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Trong BCTC Quý 1 Năm 2020
 16-04-2020
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 1 Năm 2020
 16-04-2020

NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH, BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ

  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021
 27-04-2021
  Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021
 27-04-2021
  Biên Bản Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty
 29-04-2020
  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020
 29-04-2020
  Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020
 29-04-2020
  Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2019
 01-11-2019
  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2019
 01-11-2019
  Minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2019
 26-04-2019
  Resolution of Annual General Meeting of Shareholders 2019
 26-04-2019
  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
 24-04-2019
  Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
 24-04-2019
  MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2018
 22-06-2018
  RESOLUTION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2018
 22-06-2018
  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018
 20-04-2018
  Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018
 20-04-2018

Báo cáo tài chính

  Audited financial Statements 2019
 26-03-2020
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Năm 2019 Đã Được Kiểm Toán
 17-03-2020
  Giải Trình Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Trong BCTC Quý 4 Năm 2019
 16-01-2020
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 4 Năm 2019
 16-01-2020
  Giải Trình Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Trong BCTC Quý 3 Năm 2019
 15-10-2019
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Năm 2019
 15-10-2019
  REVIEW INTERIM FINANCIAL STATEMENTS FOR THE 6-MONTH PERIOD ENDED 30 JUNE 2019
 27-08-2019
  Giải Trình Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Trong BCTC Bán Niên Năm 2019 Đã Soát Xét
 12-08-2019
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Bán Niên Năm 2019 Đã Soát Xét
 12-08-2019
  Giải Trình Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Trong BCTC Quý 2 Năm 2019
 18-07-2019
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 2 Năm 2019
 18-07-2019
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 1 Năm 2019
 16-04-2019

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

  Annual Report 2020
 14-04-2021
  Báo Cáo Thường Niên Năm 2020
 09-04-2021
  Annual Report 2019
 22-04-2020
  Báo Cáo Thường Niên Năm 2019
 06-04-2020
  Annual Report 2018
 26-04-2019
  Báo Cáo Thường Niên Năm 2018
 04-04-2019
  Annual Report 2017
 20-06-2018
  Báo Cáo Thường Niên Năm 2017
 10-04-2018
  Annual Report 2016
 24-05-2017
  Báo cáo thường niên 2015
 29-02-2016
  Báo cáo thường niên 2014
 15-01-2015
  Báo cáo thường niên 2013
 13-03-2014
  Báo cáo thường niêm năm 2012
 15-01-2013
  Báo cáo thường niêm năm 2011
 15-01-2012
  Báo cáo thường niêm năm 2010
 15-01-2011
  Báo cáo thường niêm năm 2009
 15-01-2010

BẢN CÁO BẠCH

  Bảng cáo bạch 2014
 05-05-2014
  Bảng cáo bạch công ty
 19-11-2009

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

  ĐIỀU LỆ

  Điều Lệ Công Ty Năm 2021
 28-04-2021
  Điều Lệ Công Ty Năm 2020
 29-04-2020
  CHARTER PETROVIETNAM LOW PRESSURE GAS DISTRIBUTION JOINT STOCK COMPANY
 22-06-2018
  Điều Lệ Công Ty ngày 19/04/2018
 26-04-2018
  Điều lệ ngày 22 tháng 04 năm 2016
 22-04-2016
  Điều lệ ngày 30 tháng 12 năm 2014
 30-12-2014
  Điều lệ ngày 25 tháng 04 năm 2013
 25-04-2013
  Điều lệ ngày 14 tháng 10 năm 2009
 14-10-2009

  QUY CHẾ

  Quy Chế Hoạt Động Của Ban Kiểm Soát Năm 2021
 28-04-2021
  Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Quản Trị Năm 2021
 28-04-2021
  Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Năm 2021
 28-04-2021
  Quy Chế Quản Trị Năm 2020
 29-04-2020
  INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE
 22-06-2018
  Quy Chế Quản Trị Năm 2018
 26-04-2018
  Quy chế quản trị năm 2009
 17-08-2009

NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH, BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ

  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021
 27-04-2021
  Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021
 27-04-2021
  Biên Bản Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty
 29-04-2020
  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020
 29-04-2020
  Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020
 29-04-2020
  Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2019
 01-11-2019
  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2019
 01-11-2019
  Minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2019
 26-04-2019
  Resolution of Annual General Meeting of Shareholders 2019
 26-04-2019
  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
 24-04-2019
  Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
 24-04-2019
  MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2018
 22-06-2018
  RESOLUTION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2018
 22-06-2018
  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018
 20-04-2018
  Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018
 20-04-2018

Báo cáo tài chính

  Audited financial Statements 2018
 15-03-2019
  Giải Trình Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Trong Báo Cáo Tài Chính Năm 2018 Đã Được Kiểm Toán
 15-03-2019
  Công Bố Báo Cáo Tài Chính Năm 2018 Đã Được Kiểm Toán
 15-03-2019
  Giải Trình Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Trong Báo Cáo Tài Chính Quý 4 Năm 2018
 17-01-2019
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 4 Năm 2018
 17-01-2019
  Giải Trình Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Trong Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Năm 2018
 17-10-2018
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Năm 2018
 17-10-2018
  REVIEW INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
 17-08-2018
  Giải trình kết quả HDSXKD trong BCTC bán niên năm 2018 đã soát xét
 14-08-2018
  Công bố BCTC bán niên năm 2018 đã soát xét
 14-08-2018
  Giải Trình Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Trong Báo Cáo Tài Chính Quý II Năm 2018
 19-07-2018
  Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Quý II Năm 2018
 19-07-2018
  Giải trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong BCTC Quý I năm 2018
 19-04-2018
  Công bố thông tin báo cáo tài chính Qúy I/2018
 19-04-2018

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

  Annual Report 2020
 14-04-2021
  Báo Cáo Thường Niên Năm 2020
 09-04-2021
  Annual Report 2019
 22-04-2020
  Báo Cáo Thường Niên Năm 2019
 06-04-2020
  Annual Report 2018
 26-04-2019
  Báo Cáo Thường Niên Năm 2018
 04-04-2019
  Annual Report 2017
 20-06-2018
  Báo Cáo Thường Niên Năm 2017
 10-04-2018
  Annual Report 2016
 24-05-2017
  Báo cáo thường niên 2015
 29-02-2016
  Báo cáo thường niên 2014
 15-01-2015
  Báo cáo thường niên 2013
 13-03-2014
  Báo cáo thường niêm năm 2012
 15-01-2013
  Báo cáo thường niêm năm 2011
 15-01-2012
  Báo cáo thường niêm năm 2010
 15-01-2011
  Báo cáo thường niêm năm 2009
 15-01-2010

BẢN CÁO BẠCH

  Bảng cáo bạch 2014
 05-05-2014
  Bảng cáo bạch công ty
 19-11-2009

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

  ĐIỀU LỆ

  Điều Lệ Công Ty Năm 2021
 28-04-2021
  Điều Lệ Công Ty Năm 2020
 29-04-2020
  CHARTER PETROVIETNAM LOW PRESSURE GAS DISTRIBUTION JOINT STOCK COMPANY
 22-06-2018
  Điều Lệ Công Ty ngày 19/04/2018
 26-04-2018
  Điều lệ ngày 22 tháng 04 năm 2016
 22-04-2016
  Điều lệ ngày 30 tháng 12 năm 2014
 30-12-2014
  Điều lệ ngày 25 tháng 04 năm 2013
 25-04-2013
  Điều lệ ngày 14 tháng 10 năm 2009
 14-10-2009

  QUY CHẾ

  Quy Chế Hoạt Động Của Ban Kiểm Soát Năm 2021
 28-04-2021
  Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Quản Trị Năm 2021
 28-04-2021
  Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Năm 2021
 28-04-2021
  Quy Chế Quản Trị Năm 2020
 29-04-2020
  INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE
 22-06-2018
  Quy Chế Quản Trị Năm 2018
 26-04-2018
  Quy chế quản trị năm 2009
 17-08-2009

NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH, BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ

  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021
 27-04-2021
  Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021
 27-04-2021
  Biên Bản Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty
 29-04-2020
  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020
 29-04-2020
  Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020
 29-04-2020
  Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2019
 01-11-2019
  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2019
 01-11-2019
  Minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2019
 26-04-2019
  Resolution of Annual General Meeting of Shareholders 2019
 26-04-2019
  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
 24-04-2019
  Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
 24-04-2019
  MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2018
 22-06-2018
  RESOLUTION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2018
 22-06-2018
  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018
 20-04-2018
  Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018
 20-04-2018

Báo cáo tài chính

  Báo Cáo Tài Chính Năm 2017(Tiếng Anh)
 26-03-2018
  Báo Cáo Tài Chính Năm 2017
 22-03-2018
  Báo Cáo Tài Chính Quý 4-2017
 18-01-2018
  Báo cáo tài chính quý 3 - 2017
 18-10-2017
  BCTC giữa niên độ 2017 đã soát xét
 11-08-2017
  Báo cáo tài chính Quý II năm 2017
 20-07-2017
  Báo cáo tài chính Quý I năm 2017
 19-04-2017
  Báo cáo thường niên năm 2016
 24-03-2017

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

  Annual Report 2020
 14-04-2021
  Báo Cáo Thường Niên Năm 2020
 09-04-2021
  Annual Report 2019
 22-04-2020
  Báo Cáo Thường Niên Năm 2019
 06-04-2020
  Annual Report 2018
 26-04-2019
  Báo Cáo Thường Niên Năm 2018
 04-04-2019
  Annual Report 2017
 20-06-2018
  Báo Cáo Thường Niên Năm 2017
 10-04-2018
  Annual Report 2016
 24-05-2017
  Báo cáo thường niên 2015
 29-02-2016
  Báo cáo thường niên 2014
 15-01-2015
  Báo cáo thường niên 2013
 13-03-2014
  Báo cáo thường niêm năm 2012
 15-01-2013
  Báo cáo thường niêm năm 2011
 15-01-2012
  Báo cáo thường niêm năm 2010
 15-01-2011
  Báo cáo thường niêm năm 2009
 15-01-2010

BẢN CÁO BẠCH

  Bảng cáo bạch 2014
 05-05-2014
  Bảng cáo bạch công ty
 19-11-2009

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

  ĐIỀU LỆ

  Điều Lệ Công Ty Năm 2021
 28-04-2021
  Điều Lệ Công Ty Năm 2020
 29-04-2020
  CHARTER PETROVIETNAM LOW PRESSURE GAS DISTRIBUTION JOINT STOCK COMPANY
 22-06-2018
  Điều Lệ Công Ty ngày 19/04/2018
 26-04-2018
  Điều lệ ngày 22 tháng 04 năm 2016
 22-04-2016
  Điều lệ ngày 30 tháng 12 năm 2014
 30-12-2014
  Điều lệ ngày 25 tháng 04 năm 2013
 25-04-2013
  Điều lệ ngày 14 tháng 10 năm 2009
 14-10-2009

  QUY CHẾ

  Quy Chế Hoạt Động Của Ban Kiểm Soát Năm 2021
 28-04-2021
  Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Quản Trị Năm 2021
 28-04-2021
  Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Năm 2021
 28-04-2021
  Quy Chế Quản Trị Năm 2020
 29-04-2020
  INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE
 22-06-2018
  Quy Chế Quản Trị Năm 2018
 26-04-2018
  Quy chế quản trị năm 2009
 17-08-2009

NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH, BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ

  Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
 29-03-2017
  Biên bản đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
 29-03-2017

Báo cáo tài chính

  Báo cáo tài chính năm 2016 (Tiếng Anh)
 20-04-2017
  Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016
 13-03-2017
  Báo cáo Tài Chính Quý IV năm 2016
 19-01-2017
  Báo cáo Tài chính Quý III năm 2016
 17-10-2016
  Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016
 11-08-2016
  Báo cáo Tài chính Quí II năm 2016
 20-07-2016
  Báo cáo Tài chính Quý I năm 2016
 19-04-2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

  Annual Report 2020
 14-04-2021
  Báo Cáo Thường Niên Năm 2020
 09-04-2021
  Annual Report 2019
 22-04-2020
  Báo Cáo Thường Niên Năm 2019
 06-04-2020
  Annual Report 2018
 26-04-2019
  Báo Cáo Thường Niên Năm 2018
 04-04-2019
  Annual Report 2017
 20-06-2018
  Báo Cáo Thường Niên Năm 2017
 10-04-2018
  Annual Report 2016
 24-05-2017
  Báo cáo thường niên 2015
 29-02-2016
  Báo cáo thường niên 2014
 15-01-2015
  Báo cáo thường niên 2013
 13-03-2014
  Báo cáo thường niêm năm 2012
 15-01-2013
  Báo cáo thường niêm năm 2011
 15-01-2012
  Báo cáo thường niêm năm 2010
 15-01-2011
  Báo cáo thường niêm năm 2009
 15-01-2010

BẢN CÁO BẠCH

  Bảng cáo bạch 2014
 05-05-2014
  Bảng cáo bạch công ty
 19-11-2009

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

  ĐIỀU LỆ

  Điều Lệ Công Ty Năm 2021
 28-04-2021
  Điều Lệ Công Ty Năm 2020
 29-04-2020
  CHARTER PETROVIETNAM LOW PRESSURE GAS DISTRIBUTION JOINT STOCK COMPANY
 22-06-2018
  Điều Lệ Công Ty ngày 19/04/2018
 26-04-2018
  Điều lệ ngày 22 tháng 04 năm 2016
 22-04-2016
  Điều lệ ngày 30 tháng 12 năm 2014
 30-12-2014
  Điều lệ ngày 25 tháng 04 năm 2013
 25-04-2013
  Điều lệ ngày 14 tháng 10 năm 2009
 14-10-2009

  QUY CHẾ

  Quy Chế Hoạt Động Của Ban Kiểm Soát Năm 2021
 28-04-2021
  Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Quản Trị Năm 2021
 28-04-2021
  Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Năm 2021
 28-04-2021
  Quy Chế Quản Trị Năm 2020
 29-04-2020
  INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE
 22-06-2018
  Quy Chế Quản Trị Năm 2018
 26-04-2018
  Quy chế quản trị năm 2009
 17-08-2009

NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH, BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ

  Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2016
 08-07-2016

Báo cáo tài chính

  Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015 bản tiếng việt
 18-03-2016
  Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bản tiếng anh
 18-03-2016
  Báo cáo tài chính quý IV năm 2015
 10-01-2016
  Báo cáo tài chính quý III năm 2015
 20-10-2015
  Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng năm 2015
 13-08-2015
  Báo cáo tài chính quý II năm 2015
 20-07-2015
  Báo cáo tài chính quý I năm 2015
 20-04-2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

  Annual Report 2020
 14-04-2021
  Báo Cáo Thường Niên Năm 2020
 09-04-2021
  Annual Report 2019
 22-04-2020
  Báo Cáo Thường Niên Năm 2019
 06-04-2020
  Annual Report 2018
 26-04-2019
  Báo Cáo Thường Niên Năm 2018
 04-04-2019
  Annual Report 2017
 20-06-2018
  Báo Cáo Thường Niên Năm 2017
 10-04-2018
  Annual Report 2016
 24-05-2017
  Báo cáo thường niên 2015
 29-02-2016
  Báo cáo thường niên 2014
 15-01-2015
  Báo cáo thường niên 2013
 13-03-2014
  Báo cáo thường niêm năm 2012
 15-01-2013
  Báo cáo thường niêm năm 2011
 15-01-2012
  Báo cáo thường niêm năm 2010
 15-01-2011
  Báo cáo thường niêm năm 2009
 15-01-2010

BẢN CÁO BẠCH

  Bảng cáo bạch 2014
 05-05-2014
  Bảng cáo bạch công ty
 19-11-2009

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

  ĐIỀU LỆ

  Điều Lệ Công Ty Năm 2021
 28-04-2021
  Điều Lệ Công Ty Năm 2020
 29-04-2020
  CHARTER PETROVIETNAM LOW PRESSURE GAS DISTRIBUTION JOINT STOCK COMPANY
 22-06-2018
  Điều Lệ Công Ty ngày 19/04/2018
 26-04-2018
  Điều lệ ngày 22 tháng 04 năm 2016
 22-04-2016
  Điều lệ ngày 30 tháng 12 năm 2014
 30-12-2014
  Điều lệ ngày 25 tháng 04 năm 2013
 25-04-2013
  Điều lệ ngày 14 tháng 10 năm 2009
 14-10-2009

  QUY CHẾ

  Quy Chế Hoạt Động Của Ban Kiểm Soát Năm 2021
 28-04-2021
  Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Quản Trị Năm 2021
 28-04-2021
  Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Năm 2021
 28-04-2021
  Quy Chế Quản Trị Năm 2020
 29-04-2020
  INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE
 22-06-2018
  Quy Chế Quản Trị Năm 2018
 26-04-2018
  Quy chế quản trị năm 2009
 17-08-2009

NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH, BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ

  Quyết định về việc thay đổi niêm yết
 08-01-2016
  Nghị quyết về việc Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch năm 2015 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam 28/NQ-KTA
 31-12-2015
  Quyết định tăng vốn điều lệ công ty
 28-12-2015
  Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ
 30-11-2015
  Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 30-11-2015
  Nghị quyết về việc thông qua nội dung tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
 10-11-2015
  Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng điều lệ Công ty
 26-10-2015
  Nghị quyết HĐQT kỳ họp 14 năm 2015
 22-05-2015
  Công bố thông tin, biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
 23-04-2015
  Công bố thông tin, nghị quyết, quyết định HĐQT về việc thành lập xí nghiệp phân phối khí thấp áp miền Bắc
 30-01-2015
  Nghị quyết về việc phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt
 14-10-2010

NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH, BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ

  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021
 27-04-2021
  Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021
 27-04-2021
  Biên Bản Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty
 29-04-2020
  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020
 29-04-2020
  Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020
 29-04-2020
  Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2019
 01-11-2019
  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2019
 01-11-2019
  Minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2019
 26-04-2019
  Resolution of Annual General Meeting of Shareholders 2019
 26-04-2019
  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
 24-04-2019
  Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
 24-04-2019
  MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2018
 22-06-2018
  RESOLUTION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2018
 22-06-2018
  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018
 20-04-2018
  Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018
 20-04-2018

Báo cáo tài chính

  Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014
 15-02-2015
  Báo cáo tài chính quý IV năm 2014
 19-01-2015
  Báo cáo tài chính quý III năm 2014
 20-10-2014
  Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2014
 01-08-2014
  Báo cáo tài chính quý II năm 2014
 20-07-2014
  Báo cáo tài chính quý I năm 2014
 20-04-2014

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

  Annual Report 2020
 14-04-2021
  Báo Cáo Thường Niên Năm 2020
 09-04-2021
  Annual Report 2019
 22-04-2020
  Báo Cáo Thường Niên Năm 2019
 06-04-2020
  Annual Report 2018
 26-04-2019
  Báo Cáo Thường Niên Năm 2018
 04-04-2019
  Annual Report 2017
 20-06-2018
  Báo Cáo Thường Niên Năm 2017
 10-04-2018
  Annual Report 2016
 24-05-2017
  Báo cáo thường niên 2015
 29-02-2016
  Báo cáo thường niên 2014
 15-01-2015
  Báo cáo thường niên 2013
 13-03-2014
  Báo cáo thường niêm năm 2012
 15-01-2013
  Báo cáo thường niêm năm 2011
 15-01-2012
  Báo cáo thường niêm năm 2010
 15-01-2011
  Báo cáo thường niêm năm 2009
 15-01-2010

BẢN CÁO BẠCH

  Bảng cáo bạch 2014
 05-05-2014
  Bảng cáo bạch công ty
 19-11-2009

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

  ĐIỀU LỆ

  Điều Lệ Công Ty Năm 2021
 28-04-2021
  Điều Lệ Công Ty Năm 2020
 29-04-2020
  CHARTER PETROVIETNAM LOW PRESSURE GAS DISTRIBUTION JOINT STOCK COMPANY
 22-06-2018
  Điều Lệ Công Ty ngày 19/04/2018
 26-04-2018
  Điều lệ ngày 22 tháng 04 năm 2016
 22-04-2016
  Điều lệ ngày 30 tháng 12 năm 2014
 30-12-2014
  Điều lệ ngày 25 tháng 04 năm 2013
 25-04-2013
  Điều lệ ngày 14 tháng 10 năm 2009
 14-10-2009

  QUY CHẾ

  Quy Chế Hoạt Động Của Ban Kiểm Soát Năm 2021
 28-04-2021
  Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Quản Trị Năm 2021
 28-04-2021
  Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Năm 2021
 28-04-2021
  Quy Chế Quản Trị Năm 2020
 29-04-2020
  INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE
 22-06-2018
  Quy Chế Quản Trị Năm 2018
 26-04-2018
  Quy chế quản trị năm 2009
 17-08-2009

NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH, BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ

  Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp 38 năm 2014
 31-12-2014
  Biên bản ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2014
 30-12-2014
  Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2014
 30-12-2014
  Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp 27 năm 2014
 15-10-2014
  Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp 28 năm 2014
 15-10-2014
  Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp thứ 21 năm 2014
 04-09-2014
  Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp thứ 19 năm 2014
 06-08-2014
  Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp thứ 18 năm 2014
 01-08-2014
  Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp thứ 17 năm 2014
 26-07-2014
  Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
 28-04-2014
  Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
 28-04-2014
  Quyết định thông qua quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV Công ty theo chương trình ESOP 2013
 11-03-2014

NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH, BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ

  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021
 27-04-2021
  Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021
 27-04-2021
  Biên Bản Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty
 29-04-2020
  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020
 29-04-2020
  Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020
 29-04-2020
  Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2019
 01-11-2019
  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2019
 01-11-2019
  Minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2019
 26-04-2019
  Resolution of Annual General Meeting of Shareholders 2019
 26-04-2019
  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
 24-04-2019
  Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
 24-04-2019
  MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2018
 22-06-2018
  RESOLUTION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2018
 22-06-2018
  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018
 20-04-2018
  Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018
 20-04-2018

Báo cáo tài chính

  Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013
 15-02-2014
  Báo cáo tài chính quý IV năm 2013
 20-01-2014
  Báo cáo tài chính quý III năm 2013
 20-10-2013
  Báo cáo tài chính quý II năm 2013
 20-07-2013
  Báo cáo tài chính quý I năm 2013
 20-04-2013

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

  Annual Report 2020
 14-04-2021
  Báo Cáo Thường Niên Năm 2020
 09-04-2021
  Annual Report 2019
 22-04-2020
  Báo Cáo Thường Niên Năm 2019
 06-04-2020
  Annual Report 2018
 26-04-2019
  Báo Cáo Thường Niên Năm 2018
 04-04-2019
  Annual Report 2017
 20-06-2018
  Báo Cáo Thường Niên Năm 2017
 10-04-2018
  Annual Report 2016
 24-05-2017
  Báo cáo thường niên 2015
 29-02-2016
  Báo cáo thường niên 2014
 15-01-2015
  Báo cáo thường niên 2013
 13-03-2014
  Báo cáo thường niêm năm 2012
 15-01-2013
  Báo cáo thường niêm năm 2011
 15-01-2012
  Báo cáo thường niêm năm 2010
 15-01-2011
  Báo cáo thường niêm năm 2009
 15-01-2010

BẢN CÁO BẠCH

  Bảng cáo bạch 2014
 05-05-2014
  Bảng cáo bạch công ty
 19-11-2009

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

  ĐIỀU LỆ

  Điều Lệ Công Ty Năm 2021
 28-04-2021
  Điều Lệ Công Ty Năm 2020
 29-04-2020
  CHARTER PETROVIETNAM LOW PRESSURE GAS DISTRIBUTION JOINT STOCK COMPANY
 22-06-2018
  Điều Lệ Công Ty ngày 19/04/2018
 26-04-2018
  Điều lệ ngày 22 tháng 04 năm 2016
 22-04-2016
  Điều lệ ngày 30 tháng 12 năm 2014
 30-12-2014
  Điều lệ ngày 25 tháng 04 năm 2013
 25-04-2013
  Điều lệ ngày 14 tháng 10 năm 2009
 14-10-2009

  QUY CHẾ

  Quy Chế Hoạt Động Của Ban Kiểm Soát Năm 2021
 28-04-2021
  Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Quản Trị Năm 2021
 28-04-2021
  Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Năm 2021
 28-04-2021
  Quy Chế Quản Trị Năm 2020
 29-04-2020
  INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE
 22-06-2018
  Quy Chế Quản Trị Năm 2018
 26-04-2018
  Quy chế quản trị năm 2009
 17-08-2009

NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH, BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ

  Nghị quyết DHDCD bất thường lần 1 năm 2013
 17-01-2014
  Công bố thông tin nghị quyết biên bản DHDCD bất thường lần 1 năm 2013
 17-01-2014
  Nghị quyếtquyết HĐQT về phát hành cổ phiếuphiếu tăng vốn và thay đổi thành viên HĐQT năm 2013
 26-11-2013
  Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2013
 17-01-2013
  Biên bản ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2013
 17-01-2013

Báo cáo tài chính

  Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012
 02-02-2013
  Báo cáo tài chính quý IV 2012
 20-01-2013
  Báo cáo tài chính quý III 2012
 20-10-2012
  Báo cáo tài chính quý II 2012
 20-07-2012
  Báo cáo tài chính quý I 2012
 20-04-2012

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

  Annual Report 2020
 14-04-2021
  Báo Cáo Thường Niên Năm 2020
 09-04-2021
  Annual Report 2019
 22-04-2020
  Báo Cáo Thường Niên Năm 2019
 06-04-2020
  Annual Report 2018
 26-04-2019
  Báo Cáo Thường Niên Năm 2018
 04-04-2019
  Annual Report 2017
 20-06-2018
  Báo Cáo Thường Niên Năm 2017
 10-04-2018
  Annual Report 2016
 24-05-2017
  Báo cáo thường niên 2015
 29-02-2016
  Báo cáo thường niên 2014
 15-01-2015
  Báo cáo thường niên 2013
 13-03-2014
  Báo cáo thường niêm năm 2012
 15-01-2013
  Báo cáo thường niêm năm 2011
 15-01-2012
  Báo cáo thường niêm năm 2010
 15-01-2011
  Báo cáo thường niêm năm 2009
 15-01-2010

BẢN CÁO BẠCH

  Bảng cáo bạch 2014
 05-05-2014
  Bảng cáo bạch công ty
 19-11-2009

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

  ĐIỀU LỆ

  Điều Lệ Công Ty Năm 2021
 28-04-2021
  Điều Lệ Công Ty Năm 2020
 29-04-2020
  CHARTER PETROVIETNAM LOW PRESSURE GAS DISTRIBUTION JOINT STOCK COMPANY
 22-06-2018
  Điều Lệ Công Ty ngày 19/04/2018
 26-04-2018
  Điều lệ ngày 22 tháng 04 năm 2016
 22-04-2016
  Điều lệ ngày 30 tháng 12 năm 2014
 30-12-2014
  Điều lệ ngày 25 tháng 04 năm 2013
 25-04-2013